Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech “Wielkiej Piątki”, czym różni się od znanego u nas inwentarza NEO-FFI.

Opis: Kwestionariusz obejmuje 240 twierdzeń, których prawdziwość badany ocenia w skali pięciostopniowej (od “całkowicie się nie zgadzam” do “całkowicie się zgadzam”). Odnoszą się one do pięciu czynników osobowości (skale), a w ramach każdego z nich do sześciu składników (podskale); są to: Neurotyczność (Lęk, Agresywna wrogość, Depresyjność, Nadmierny krytycyzm, Impulsywność i Nadwrażliwość), Ekstrawertyczność (Serdeczność, Towarzyskość, Asertywność, Aktywność, Poszukiwanie doznań i Emocje pozytywne), Otwartość na doświadczenie (Wyobraźnia, Estetyka, Uczucia, Działanie, Idee i Wartości), Ugodowość (Zaufanie, Prostolinijność, Altruizm, Ustępliwość, Skromność i Skłonność do rozczulania się), Sumienność (Kompetencja, Skłonność do porządku, Obowiązkowość, Dążenie do osiągnięć, Samodyscyplina i Rozwaga). Interpretacja może dotyczyć zarówno wyników poszczególnych skal i podskal z osobna, jak i ich konfiguracji (np. wyników par czynników).

Rzetelność: Wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej każdej z pięciu skal (0,81 – 0,86), niższe (w większości wypadków 0,60 – 0,70) dla poszczególnych podskal.

Trafność: Sprawdzano trafność czynnikową, stwierdzając, że mimo pewnych odstępstw od oczekiwań uzyskana struktura czynnikowa podskal odpowiada założeniom teoretycznym twórców narzędzia.

Normy: Stenowe, dla dwóch grup wiekowych: 17 – 29 lat i 30 – 79, osobno dla kobiet i mężczyzn, opracowane na podstawie badania próby obejmującej 603 osoby różniące się wiekiem, płcią, poziomem wykształcenia i miejscem zamieszkania.