Opis: MMPI®-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Rzetelność: Dobre wskaźniki stabilności bezwzględnej i w odniesieniu do większości skal, zadowalające wskaźniki zgodności wewnętrznej.

Trafność: Korelacje skal MMPI®-2 z innymi miarami osobowości (EPQ-R, IVE, STAI, ACL, KPD), a także porównanie wyników uzyskiwanych przez osoby pochodzące z różnych grup klinicznych pozwoliły na potwierdzenie znaczenia diagnostycznego większości skal.

Normy: Normy tenowe opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: MMPI®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).