Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia* /kontynuowania*/ nauki.

Natomiast przepis art. 191 § 1 k. p. stanowi, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Czy można jednak uznać, że orzeczenie, które uczeń otrzymuje przed rozpoczęciem nauki w szkole spełnia wymogi art. 191 § 1 Kp i jest wystarczające do zawarcia umowy?

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz wyższych, aktualni uczniowie lub studenci, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia muszą poddać się badaniom lekarskim, mającym na celu ocenę możliwości pobierania lub kontynuowania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu lub studiów. Kwestie związane z przeprowadzaniem tych badań regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz.1045).

Zgodnie z przepisami § 2 i 3 w/w rozporządzenia skierowanie na badanie wydaje odpowiednio szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa lub jednostka uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich, a badania przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 Kodeksu pracy.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego informację o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, zaświadczenie zawiera elementy wymienione w § 4 ust 4 w/w rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami § 2 pkt 5 w/w rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń według wzoru określonego w załączniku do ww. rozporządzenia.