Uczestniczenie w procesach sądowych jest zdecydowanie sytuacją wywołującą stres, napięcie i niepewność. Szczególnie jeśli dotyczy spraw rodzinnych, gdzie istotne są rozstrzygnięcia dotyczące opieki nad dziećmi czy ustalenia kontaktów.  Osoby uwikłane w konflikt mogą mieć trudność z tym, aby dostrzec potrzeby najmłodszych i efektywnie je zaspokajać. W naszym centrum “Amygdala” oferujemy pomoc dla osób zmagających się z uczestniczeniem w procesie sądowym:

  1. konsultacja psychologiczna – wskazana jest dla osób, które mają trudności z odnalezieniem się w sytuacji konfliktowej, sprecyzowaniem celów, możliwości, realną oceną swoich możliwości
  2. opinia psychologiczna – w przypadku dzieci jest wykonywana przy udziale w procesie diagnostycznym obojga rodziców (a przynajmniej za zgodą i wiedzą rodzica nie uczestniczącego w diagnozie dziecka). Pozwala określić potrzeby i trudności dziecka i osoby dorosłej w funkcjonowaniu w określonej sytuacji. Opinię wykonuje się na podstawie informacji uzyskanych od osoby badanej oraz badania testami psychologicznymi, a także analizy innych dokumentów (orzeczenia, opinie). W przypadku dzieci do wydania opinii psychologicznej konieczne jest uzyskanie informacji o stanie zdrowia, rozwoju dziecka, funkcjonowaniu szkolnym i społecznym dziecka – na podstawie stosownych dokumentów a także informacji uzyskanych od rodziców.

Warto pamiętać, że wartość dowodową w sądzie posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Opinia wydana na wniosek własny (lub rodzica – w przypadku dzieci) ma raczej charakter informacyjny i może – ale nie musi (wg oceny sądu) – stanowić wartościowego źródła wiedzy dla organu prowadzącego postępowanie.

Jak badamy?

Badanie psychologiczne przeprowadza się na prośbę osoby zainteresowanej. W przypadku osób dorosłych badanie obejmuje wywiad, rozmowę i obserwację osoby badanej oraz badanie odpowiednimi testami psychologicznymi. Zwykle potrzebne są dwa lub trzy spotkania, na których psycholog zbiera potrzebne informacje oraz wykonuje badania. W sytuacji  badania dzieci najpierw psycholog spotyka się z rodzicami lub rodzicem, który przedstawia problem. Na pierwszym spotkaniu omawia się sytuację rodzinną i funkcjonowanie dzieci w tej sytuacji. Kolejne spotkania obejmują badania psychologiczne dzieci – rozmowę, obserwację dziecka i jego relacji z rodzicem, badanie dziecka metodami adekwatnymi do jego rozwoju i możliwości. Po zebraniu materiału sporządzana jest opinia psychologiczna, której celem jest przedstawienie potrzeb dzieci i ewentualnych wskazówek do ich jak najbardziej optymalnego zaspokojenia.