Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.

Opis: CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna poszczególnych skal (współczynniki w granicach 0,78 – 0,90), i zadowalająca stabilność (współczynniki korelacji między dwukrotnym badaniem w odstępie 2 – 3 tygodni w granicach 0,73 – 0,80).

Trafność: Wykazana trafność czynnikowa. Trafność teoretyczną sprawdzano poszukując zależności między stylami radzenia sobie ze stresem a cechami osobowości, cechami temperamentu, lękiem, inteligencją, kompetencjami społecznymi i inteligencją emocjonalną. Analiza trafności kryterialnej obejmowała między innymi porównanie wyników w CISS różnych grup zawodowych i klinicznych.

Normy: Stenowe dla osób z trzech grup wieku: 16 – 24 lat, 25 – 54 lat i 55 – 79 lat oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Zastosowanie: Do celów badawczych i praktycznych, na przykład jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych zawodach (policjanci, strażacy, wojskowi, kierowcy), czy w badaniach osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni.