Generuj skierowowanie

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO

Rodzaj badania profilaktycznego
Pozostała działalność profilaktyczna

I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
Identyfikator (numer PESEL, o ile został nadany, a w przypadku jego braku – nazwa, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i data urodzenia
Płeć
Adres zamieszkania
Kod pocztowy
Zawód wyuczony/ Zawód wykonywany

II. Dane identyfikacyjne miejsca pracy / pobierania nauki

Nazwa
Adres
Kod pocztowy
Stanowisko pracy/ kierunek nauki/ kierunek studiów:
Skierowanie od pracodawcy/placówki dydaktycznej*
Informacja o czynnikach szkodliwych na stanowisku pracy/ nauki
Wyniki pomiarów czynników szkodliwych
Informacja o czynnikach uciążliwych na stanowisku pracy/ nauki
Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia występujące w miejscu pracy/ odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich:

Dotychczasowe zatrudnienie/ dotychczasowa praktyczna nauka zawodu, studia lub studia doktoranckie:

dodaj pierwszą pracę lub praktykę
dodaj drugą pracę lub praktykę
dodaj trzecią pracę lub praktykę
dodaj czwartą pracę lub praktykę
dodaj piątą pracę lub praktykę

Dotychczasowe zatrudnienie/ dotychczasowa praktyczna nauka zawodu, studia lub studia doktoranckie:

a) stwierdzono chorobę zawodową ?
b) lekarz wnioskował o zmianę stanowiska pracy ze względu na stan zdrowia ?
c) badany(a) uległ(a) wypadkowi w pracy?
d) przyznano świadczenie rentowe?
e) orzeczono stopień niepełnosprawności?

BADANIE PODMIOTOWE

Skargi badanego(ej):
Urazy czaszki
Urazy układu ruchu
Omdlenia
Padaczka
Inne choroby układu nerwowego
Choroby psychiczne
Cukrzyca
Choroby narządu słuchu/ choroby narządu głosu
Choroby narządu wzroku
Choroby układu krwiotwórczego
Choroby układu krążeniao
Choroby układu oddechowego
Choroby układu pokarmowego
Choroby układu moczowo-płciowego
Choroby układu ruchu
Choroby skóry/uczulenia
Choroby zakaźne/pasożytnicze
Opis

Wywiad ginekologiczno-położniczy (miesiączka, ciąża. leki hormonalne)

Data ostatniej miesiączki:
Zaburzenia cyklu
Porody:
Poronienia:
Leki hormonalne:
Inne problemy zdrowotne
Palenie tytoniu:
Inne używki:
Subiektywna ocena stanu zdrowia
Czy badany(a) przebył(a) zabieg(i) operacyjny(e)? Jakie? Kiedy?
Czy jest pod opieką poradni specjalistycznej? Jakiej?
Czy badany(a) przyjmuje leki? Jakie?

Oświadczam, że zrozumiałem(am) treść zadawanych pytań i odpowiedziałem(am) na nie zgodnie z prawdą.