Do posługiwania się bronią

W centrum “Amygdala” przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie, wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Badania psychologiczne:

 • do posługiwania się bronią:
  • bojową
  • myśliwską
  • sportową
  • kolekcjonerską
 • do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
 • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • do wykonywania usług detektywistycznych
 • do pracy inspektora ruchu drogowego
 • do pracy strażnika gminnego (miejskiego)

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia w którym stwierdza się czy osoba badana może dysponować bronią.
Szczegółowe przepisy określają okres ważności badań. Np. w przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.

W przypadku broni myśliwskiej nie ma obowiązku okresowego powtarzania badań. Wymagane są jedynie przy pierwszym i kolejnym występowaniu o broń.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.09.2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń .

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.


W centrum Amygdala badania na broń przeprowadza Psycholog Ewa Wagner tel: 790-250-587