SPR – Skala Postaw Rodzicielskich

Kwestionariusz jest przeznaczony do badania postaw rodzicielskich.

Opis: kwestionariusz składa się z dwóch wersji – przeznaczonej do oceny postaw rodzicielskich matki oraz służącej ocenie postaw rodzicielskich ojca. Każdy z tych arkuszy zawiera po 50 stwierdzeń diagnostycznych grupujących się w pięć wymiarów odpowiadających pięciu postawom rodzicielskim: akceptacji-odrzucenianadmiernie wymagającejautonomiiniekonsekwentnejnadmiernie ochraniającej. Osoba badana ustosunkowuje się do każdego ze stwierdzeń na pięciostopniowej skali.

Rzetelność: wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej obu wersji – dla matek i dla ojców.

Trafność: potwierdzona trafność teoretyczna, na drodze analizy czynnikowej i korelacji z innymi kwestionariuszami: do oceny płci psychologicznej oraz do retrospektywnej oceny postaw rodzicielskich swoich rodziców; liczne dowody przemawiające za trafnością kryterialną (wyniki różnych grup specjalnych).

Normy: opracowane na podstawie wyników reprezentatywnej próby 3249 kobiet i 2786 mężczyzn; stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn różniących się wiekiem, wykształceniem, liczbą i wiekiem dzieci w rodzinie.

Zastosowanie: dla psychologów zajmujących się problematyką rodzinną i wychowawczą; do badań naukowych.


W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.