PROKOS – Profil Kompetencji Społecznych

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.

PROKOS służy do pomiaru kompetencji społecznych i pozwala na ocenę ich poziomu w pięciu zakresach szczegółowych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich; umożliwia tym samym diagnozę profilową.

Opis: PROKOS składa się z 60 pozycji diagnostycznych (dotyczących kompetencji społecznych) i 30 pozycji buforowych (dotyczących umiejętności niespołecznych). Wszystkie pozycje są określeniami czynności lub zadań. Forma pozycji wzorowana jest na kwestionariuszu KKS Anny Matczak, ale ich treść zmieniono tak, by uwzględniały sytuacje i działania typowe dla funkcjonowania społecznego osób dorosłych, zwłaszcza występujące w pracy zawodowej. Badany ocenia, na ile dobrze radzi sobie (lub radziłby sobie) z wymienionymi czynnościami czy zadaniami, posługując się czterostopniową skalą – od zdecydowanie dobrze poprzez raczej dobrze i raczej słabo do zdecydowanie źle. Pozycje diagnostyczne składają się na pięć skal, utworzonych na podstawie analizy czynnikowej.

Rzetelność: Wysokie wskaźniki zgodności wewnętrznej i stabilności, zarówno wyniku ogólnego, jak i wyników poszczególnych skal.

Trafność: Trafność narzędzia potwierdzają zgodne z oczekiwaniami korelacje wyników z inaczej mierzonymi kompetencjami społecznymi i kompetencjami emocjonalnymi, intensywnością naturalnego treningu społecznego, zainteresowaniami oraz cechami temperamentu i osobowości, a także różnice międzygrupowe. Uzyskano dane przemawiające za trafnością różnicową poszczególnych skal. Stwierdzono też zgodność między samoopisami pochodzącymi z PROKOS a oszacowaniami kompetencji badanych dokonywanymi przez inne osoby.

Normy: Normy stenowe, opracowane osobno dla mężczyzn i kobiet na podstawie wyników badania próby obejmującej łącznie 662 osoby.

Zastosowanie: Kwestionariusz PROKOS jest przeznaczony głównie dla osób z wykształceniem wyższym lub średnim. Może znaleźć zastosowanie w diagnozie przeprowadzanej dla celów selekcji i alokacji pracowników. Pozwalając na wykrycie zarówno mocniejszych, jak i słabszych stron w funkcjonowaniu społecznym osoby, może też pomóc w określeniu jej potrzeb szkoleniowych. Diagnoza wykonana za pomocą PROKOS może również ujawnić poważniejsze deficyty w zakresie kompetencji społecznych lub zaniżenie samooceny własnego funkcjonowania społecznego i poczucie małej skuteczności w kontaktach z ludźmi, stanowiąc punkt wyjścia dla oddziaływań terapeutycznych. Podręcznik zawiera przykłady takich zastosowań.