MSEI – Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.

Kwestionariusz do badania samooceny ogólnej i szczegółowej.

Opis: Kwestionariusz służy do badania samooceny. Składa się z 11 skal – dziewięć z nich bezpośrednio dotyczy poczucia własnej wartości, jego ogólnego poziomu oraz ośmiu komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka, takich jak: kompetencje, bycie kochanym, popularność, zdolności przywódcze, samokontrola, samoakceptacja moralna, atrakcyjność fizyczna i witalność. Ponadto zawiera skalę do oceny spójności obrazu siebie świadczącej o efektywności procesu samopoznania, a także skalę pozwalającą ocenić poziom potrzeby aprobaty społecznej. Kwestionariusz składa się z 116 pozycji testowych, do których badany ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali.

Rzetelność: zadowalająca lub wysoka zgodność wewnętrzna większości skal (współczynniki alfa Cronbacha przybierają wartości między 0,70 a 0,90) i duża stabilność (korelacje między dwoma pomiarami wykonanymi z odstępem 2 tygodni zawierają się w przedziale 0,73 – 0,96).

Trafność: Szeroko udokumentowana trafność teoretyczna: korelacje kwestionariusza z narzędziami mierzącymi nastrój (UMACL), temperament (FCZ – KT), lęk (STAI), przystosowanie (RISB), style radzenia sobie ze stresem (CISS), potrzebę aprobaty społecznej (KAS), inteligencję (WAIS-R) i postawy rodzicielskie (KPR-Roc) przyniosły oczekiwane rezultaty. Analiza czynnikowa wykazała istnienie dwóch udokumentowanych w literaturze czynników. Potwierdzona została także trafność kryterialna kwestionariusza (porównanie samooceny kobiet bezrobotnych i pochodzących z populacji ogólnej).

Normy: stenowe, opracowane osobno dla kobiet i mężczyzn w trzech grupach wieku: 16 – 19 lat, 20 – 64 lat i 65 -79 lat. Podstawą opracowania norm były wyniki próby kwotowej 498 osób pochodzących z populacji ogólnej.

Zastosowania: Dobrze udokumentowana trafność teoretyczna sprzyja wykorzystywaniu narzędzia w badaniach naukowych. Kwestionariusz może być również stosowany w diagnozie indywidualnej uwzględniającej nie tylko ocenę wyniku na tle innych osób, lecz także analizę wewnętrznego zróżnicowania samooceny (podręcznik zawiera przykłady takiej analizy profilowej).