Test Wechslera: WAIS-R

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.

Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej.

Opis: WAIS-R(PL) składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr). Wyniki surowe w poszczególnych testach zamienia się na wyniki przeliczone (dla każdej grupy wieku jest oddzielna tabela przeliczeniowa), a następnie oblicza się ilorazy inteligencji w Skalach Słownej, Bezsłownej i Pełnej oraz w czynnikach: Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna, Pamięć i Odporność na Dystraktory.

Rzetelność: wysoka zgodność wewnętrzna skal (Słownej, Bezsłownej i Pełnej), wyników czynnikowych oraz ośmiu testów (niższa – testu Układanki), a także umiarkowanie wysoka stabilność bezwzględna dwóch testów (Powtarzanie Cyfr, Symbole Cyfr).

Trafność: wyniki korelują istotnie z wynikami innych testów uznawanych za miarę czynnika “g” (TMS Plus, RFFT) i rozumowania abstrakcyjnego (WCST). Wzrastają też ze wzrostem poziomu wykształcenia. Uzyskane dane przemawiają za tym, że Skala Bezsłowna mierzy raczej inteligencję płynną, natomiast Skala Słowna – skrystalizowaną. Podręcznik zawiera też korelacje między wynikami WAIS-R(PL) a dwoma zmiennymi osobowościowymi – lękiem i sposobem radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Normy: dla osób w wieku od 16 do 79 lat (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: przede wszystkim w praktyce psychologicznej do diagnozy intelektu.