Kwestionariusz EPQ-R

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587

Wersja z 2011 r. EPQ-R służy do badania podstawowych – w teorii Eysencka wymiarów osobowości.

Opis: EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 6 skalach. Trzy z nich – Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) – odnoszą się do podstawowych wymiarów osobowości. Skala kontrolna – Kłamstwa (K) – pozwala na ocenę tendencji do przedstawiania się w lepszym świetle. Dwie skale dodatkowe – Skłonność do uzależnień (UZ) i Skłonność do przestępstw (PRZ) – pozwalają na identyfikowanie osób w różny sposób zaburzonych. Nazwy tych skal są zgodne z oryginałem. Polskie dane walidacyjne nie pozwalają jednak, aby ich wyniki można było interpretować jako wskazujące na skłonność do uzależnień lub skłonność do przestępstw.

EPQ-R(S) składa się z 48 pozycji pochodzących z wersji pełnej EPQ-R. Pozwala na obliczenie wyników w 4 skalach: Psychotyzmu (P), Ekstrawersji (E), Neurotyzmu (N) i Kłamstwa (K).

Rzetelność: EPQ-R: w pełni zadowalająca stabilność bezwzględna wyników wszystkich skal, satysfakcjonująca zgodność wewnętrzna, z wyjątkiem skali Psychotyzmu.

EPQ-R(S): satysfakcjonująca stabilność bezwzględna wyników wszystkich skal, zadowalająca zgodność wewnętrzna skal Ekstrawersji, Neurotyzmu i Kłamstwa, natomiast niska skali Psychotyzmu.

Trafność: EPQ-R: potwierdzona trafność czynnikowa, podane korelacje z innymi miarami osobowości (MMPI-2, ACL, STAI) oraz Skalą Wartości Rokeacha. Trafność kryterialna oceniana na podstawie analizy wyników grup klinicznych (pacjenci z nerwicą, alkoholicy, narkomani, więźniowie) oraz grup zawodowych i osób bezrobotnych.

EPQ-R(S): potwierdzona trafność czynnikowa oraz podane korelacje z innymi miarami osobowości – MMPI-2, ACL, STAI i Kwestionariuszem Impulsywności IVE.

Normy: EPQ-R oraz EPQ-R(S): Dla dwóch grup wieku (16-30 lat i 31-69 lat), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Zastosowanie: EPQ-R w wersji pełnej może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Podobne mogą być zastosowania wersji skróconej, jednak z wyjątkiem skali Psychotyzmu z EPQ-R(S), która okazała się mało trafna i mało rzetelna.

.