Kwestionariusz SCID-5

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587

Kwestionariusz SCID-5 jest przeznaczony do badania osób dorosłych. Jest wywiadem diagnostycznym używanym przez klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5. Może być stosowany do rozpoznawania zaburzeń osobowości i diagnozowania ich w sposób kategorialny (występuje/ nie występuje) lub profilowy. SCID-5 jest zaktualizowaną wersją Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV( SCID-II). SCID-5 zawiera przesiewowy kwestionariusz osobowości SCID-5-SPQ. SCID-5-SPQ to samoopisowy kwestionariusz osobowości. Po wypełnieniu kwestionariusza SCID-5-SPQ przez osobę badaną, diagnosta przeprowadza wywiad, skupiając się jedynie na twierdzących odpowiedziach z kwestionariusza.

SCID-5 rozpoczyna się ogólnymi pytaniami dotyczącymi podstawowych informacji o osobie badanej. SCID-5 dzieli się na dwie części:

 • Pierwsza część nazwana INFORMACJE OGÓLNE rozpoczyna się serią pytań dotyczących podstawowych danych demograficznych (wiek, stan cywilny), wykształcenia, historii zatrudnienia, konfliktów z prawem; następnie pojawiają się pytania zmierzające do uzyskania krótkiego opisu dotychczasowych i obecnych zaburzeń psychicznych.
 • Druga część nazwana PYTANIA WSTĘPNE do diagnozy zaburzeń osobowości ma na celu uzyskanie charakterystyki zwykłego zachowania badanego i jego relacji z innymi, ale także dostarczenie informacji na temat jego zdolności do autorefleksji. To szereg pytań otwartych mających na celu uzyskanie ogólnej charakterystyki osobowości badanego.

Po pytaniach wstępnych następują pytania oceniające kryteria dla każdego z 10 wyróżnionych przez DSM-5 zaburzeń osobowości:

 • Unikowe zaburzenie osobowości
 • Zależne zaburzenie osobowości
 • Obsesyjno- kompulsyjne zaburzenie osobowości
 • Paranoiczne zaburzenie osobowości
 • Schizotypowe zaburzenie osobowości
 • Schizoidalne zaburzenie osobowości
 • Histrioniczne zaburzenie osobowości
 • Narcystyczne zaburzenie osobowości
 • Zaburzenie osobowości typu borderline (graniczne)
 • Antyspołeczne zaburzenie osobowości