Depresja Młodzieńcza

9 grudnia, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Depresja należy do zaburzeń, w których dominującymi objawami są: obniżony nastrój (smutek, rozpacz), a także apatia. Często współwystępuje z lękiem i poczuciem winy. Nastrój depresyjny poprzedza też nierzadko pierwsze sięgnięcie po środki psychoaktywne. Znaczne napięcie psychiczne, któremu mogą towarzyszyć myśli samobójcze, skłania do użycia alkoholu czy narkotyków.

KLASYFIKACJA DEPRESJI

Zgodnie ze współczesnymi systemami kwalifikacyjnymi (DSM-5, ICD-10) wyróżnia się następujące rodzaje depresji:

 • Depresja wielka– występuje w przebiegu choroby afektywnej jedno- lub dwu biegunowej oraz w afektywnej postaci schizofrenii. Główne objawy, oprócz obniżenia nastroju, to zaburzenie rytmu dobowego (czuwania i snu), zmiana samopoczucia w zależności od pory dnia, lęk, utrata apetytu, a także szereg dolegliwości somatycznych.
 • Depresja uwarunkowana czynnikami psychologicznymi, społecznymi oraz trudnymi warunkami i wydarzeniami życiowymi. Wyróżnia się 3 jej podtypy: 1) Depresja reaktywna będąca reakcją na stratę. Pojawia się w wyniku utraty znaczących i bliskich osób (np. rozwód rodziców), perspektyw i celów życiowych, jedną z wyróżnianych form depresji reaktywnej, ze względu na jej intensywność, jest żałoba po śmierci bliskiej osoby; 2) Depresja w przebiegu zaburzeń nerwicowych towarzysząca dłużej utrzymującym się objawom nerwicowym, które znacznie ograniczają i utrudniają normalną aktywność życiową (np. lęk); 3) Depresja w przebiegu zaburzeń adaptacyjnych spowodowana stanem permanentnego przeciążenia emocjonalnego, przewlekłym stresem, najczęstsze przyczyny stresu to: bardzo złe relacje z otoczeniem-odrzucenie i izolacja społeczna, doświadczanie przemocy, długotrwały konflikt w rodzinie, przemęczenie obowiązkami, długotrwałe ubóstwo uniemożliwiające zaspokojenie wielu potrzeb
 • Depresja towarzysząca chorobom somoatycznym
 • Depresja związana z przyjmowaniem substancji chemicznych, w tym niektórych leków. Zaburzenia nastroju, zwłaszcza zmiany nastroju od euforii do depresji pojawiają się np. u osób używających środków halucynogennych.

Najczęściej rozpoznawane rodzaje depresji u młodzieży to depresja reaktywna lub towarzysząca reakcji adaptacyjnej.

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Czynniki ryzyka depresji:

 • symptomy: lęk, zaburzenia zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków)
 • depresyjni rodzice i bliscy krewni
 • występowanie epizodów depresji we wcześniejszych fazach rozwoju
 • stresujące wydarzenia życiowe
 • nieprawidłowo kształtująca się osobowość- niska samoocena związana z negatywnym myśleniem, słaba samokontrola, brak kompetencji społecznych
 • rozwód, seperacja lub poważne konflikty między rodzicami; styl wychowawczy oparty na kontrolowaniu dziecka
 • wykorzystywanie fizyczne i seksualne we wczesnym dzieciństwie
 • niski status socjoekonomiczny rodziny, niska sprawność intelektualna
 • ubogie relacje z rówieśnikami
 • obniżenie się osiągnięć szkolnych, trudności w nauce
 • próby samobójcze
 • zaburzenia snu
 • dolegliwości fizyczne

Czynniki chroniące przed depresją:

 • wsparcie ze strony co najmniej jednego z rodziców
 • dobre relacje z rówieśnikami i wsparcie kolegów
 • wyższa samoocena
 • posiadanie celów życiowych i planów na przyszłość

OBJAWY DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Na poziomie wewnętrznym:

 • smutek, rozpacz
 • poczucie beznadziei
 • pustka wewnętrzna
 • lęk, niepokój
 • niska samoocena
 • brak sensu życia
 • poczucie osamotnienia
 • zagubienie, poczucie winy
 • słaba tolerancja na frustrację
 • chwiejność emocji-od euforii do rozpaczy
 • gniew, złość

Na poziomie zewnętrznym:

 • ból głowy
 • bóle ciała
 • zaburzenia łaknienia (brak apetytu, bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia snu (bezsenność, nadmierna senność)
 • moczenie nocne
 • ciągłe zmęczenie
 • fobie szkolne
 • apatia
 • bezradność, izolacja od otoczenia
 • niewywiązywanie się z obowiązków
 • brak dbałości o wygląd
 • roztargnienie
 • brak zainteresowania otoczeniem i życiem
 • ucieczka w świat fantazji
 • odurzanie się alkoholem i narkotykami
 • wagary
 • drażliwość
 • samookaleczanie się
 • próby samobójcze