Terapia Skoncentrowana na Osobie

20 kwietnia, 2020

Zapraszamy na psychoterapię CBT do Weroniki Molińskiej tel: 790-250-587

Psychologia humanistyczna powstała w latach 60. XX wieku. Była ruchem na rzecz obrony indywidualności człowieka, jego potencjałów i możliwości rozwojowych, przeciw agresji i niszczeniu.

ABRAHAM MASLOW

Abraham Maslow jest uznawany za twórcę psychologii humanistycznej. Najbardziej znana jest jego teoria motywacji wraz z koncepcją hierarchicznej organizacji potrzeb. Potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku i samoakceptacji- są naturalne i wrodzone, a ich zaspokojenie rozwija w człowieku poczucie zaufania i siły. Jedynie realizacja potrzeb wzrostu, czyli samoaktualizacja, gwarantuje zdrowie psychiczne i fizyczne.

Zdrowie wg Maslowa polega na procesie rozwoju w kierunku pełni człowieczeństwa, poznaniu własnych potencjałów i realizowaniu ich, czemu towarzyszy też pełne, świadome przeżywanie siebie i otoczenia. Zaburzenia są przez Maslowa ujmowane jako defekt rozwoju na skutek trwałego niezaspokojenia podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa i przynależności, uznania i szacunku. Osoby z takim doświadczeniem mają zatracone Ja oraz poczucie nieautentyczności. Terapia powinna polegać przede wszystkim na oddziaływaniu na otoczenie blokujące rozwój i na te wzory kultury, które zaburzają rozwój

CARL ROGERS

Carl Rogers opracował całościowy system terapeutyczny zwamy terapią skoncentrowaną na kliencie. Człowiek, z natury dobry, posiada wrodzoną zdolność do zdrowego rozwoju. Organizm posiada wrodzoną umiejętność rozpoznania tego, co jest dla niego dobre i złe. W toku rozwoju człowiek, w swoich kontaktach ze światem, zaczyna stopniowo wyodrębniać te doświadczenia, które są związane z własną osobą. Zaczyna odróżniać siebie od otoczenia i z czasem powstaje pojęcie Ja, pozytywnego obrau Ja i pozytynwego związku z ludźmi. Jeśli proces ten przebiega prawidłowo, a człowiek, będąc bezwarunkowo akceptowanym i akceptując siebie, rozwija wszystkie swoje potencjalne możliwości, staje się osobą w pełni funkcjonującą, tj. wykorzystuje całe swoje doświadczenie do pełnego rozwoju i pożytecznego działania społecznego. Na koncepcję obrazu Ja Rogersa składają się Ja realne i Ja idealne. Zgodność między tymi postaciami Ja jest podstawą samoakceptacji i przystosowania. Według Rogersa zdrowym jest człowiek, który zaspokaja potrzebę uznania ze strony otoczenia i potrzebę samoakceptacji, jest otwarty na własne doświadczenie i posiada spójne pojęcie Ja.

Terapia polega wg Rogersa na tworzeniu warunków, które spowodowałyby zmiany w sposobie spostrzegania siebie i otoczenia, poprawiłyby samoocenę, powodowały spójność Ja. Terapia skoncentrowana na osobie jest metodą niedyrektywną, a od terapeuty oczekuje się, że będzie on przejawiał:

  1. autentyczność i wewnętrzną zgodność; taki terapeuta sam jest wewnętrznie spójny, zdolny do akceptowania swoich doświadczeń, nie gra roli, jest dojrzałym, rozwijającym się i samoaktualizującym się człowiekiem; pacjenci odbierają takich terapeutów jako godnych zaufania i szczerych;
  2. zdolność do empatii i spojrzenia na problemy klienta z jego punktu widzenia; jest to zdolność odzwierciedlania przeżyć klienta i zakomunikowania tego w spotkaniu z nim, zdolność do przyjęcia perspektywy klienta;
  3. bezwarunkowe, pozytywne odniesienie do klienta; okazywanie pełnego szacunku dla osoby, bez oceny zachowań w kategoriach dobre czy złe; zamiast oceniać. należy poszukiwać przyczyn przejawianego zachowania; zachowania terapeuty pełne szacunku dla klienta i bez elementów oceniających powodują, że powstają warunki, w których niejako automatycznie wzrasta poczucie bycia akceptowanym i szanowanym, a to pociąga za sobą wzrost poczucia własnej wartości klienta i jego gotowość do ujawniania przeżyć.

TERAPIA GESTALT

W terapii Gestalt punktem odniesienia jest czas teraźniejszy. Motorem ludzkiego działania jest tendencja do samoaktualziacji i swobodnego rozwoju oraz tendencja do zamknięcia postaci, dokończenia spraw. Osobowość i otoczenie stanowią pole wzajemncych oddziaływań. Zdrowa osoba zwraca uwagę na bodźce ważne dla samorealizacji i w pełni uczestniczy w interkacji ze światem. Jest w stanie korzystać z własnych zasobów. Zagrożenie dla zdrowia występuje wówczas, gdy nie uwolniona energia zostaje w ciele i jest powodem chronicznego napięcia mięśniowego i może powodować bóle w różnych częściach ciała.

Celem terapii jest usunięcie napięć w postaci, jaką jest człowiek i dotarcie do autentycznego Ja. Odbywa się to za pomocą poszerzenia świadomości doznaniowej, dotarcia do potrzeb i pragnień. W terapii kluczowy jest też dialog bazujący na doświadczaniu drugiej osoby, taką jaka ona jest. W terapii Gestalt wykorzystuje się techniki psychodramy i prace z jednym klientem na tle grupy. W toku tej terapii dochodzi do uwolnienia napięć, silnych reakcji emocjonalnych, ale zachodzi także proces domykania niezałatwionych spraw. Istotną rolę w terapii odgrywa własna decyzja klientów i ich odpowiedzialność.