Psychoterapia Gestalt

1 24 grudnia, 2019

PRACA NAD EMOCJAMI W PSYCHOTERAPII GESTALT

Zdrowie utożsamiane jest w podejściu Gestalt przede wszystkim z posiadaniem zdolności do samoregulacji, z umiejętnością udzielania sobie samemu wsparcia, w razie potrzeby korzystania ze wsparcia społecznego. Decydującą rolę w budowaniu właściwego funkcjonowania przypisuje się procesowi elastycznego i twórczego przystosowywania się do wymagań sytuacji, przy zachowaniu autentycznego kontaktu z samym sobą- własnymi doznaniami, doświadczeniami oraz środowiskiem. Choroba wiąże się z usztywnieniem reakcji, ze stosowaniem nieadaptacyjnych schematów reagowania emocjonalnego i behawioralnego, z utratą kontaktu z własnymi doświadczeniami i z otoczeniem. Unikanie kontaktu uniemożliwia osobie realizację potrzeb i powrót do stanu równowagi.

Jednym z ważnych elementów terapii Gestalt jest praca skoncentrowana na emocjach. Zachęca się w niej do przeżywania emocji i ich ekspresji, do lepszego poznania i akceptacji odczuć, w celu uwolnienia się od zaprzeczania im, zniekształcania ich lub ich tłumienia. Terapia ta uczy korzystania z drogowskazów, jakimi są stany emocjonalne. Ważną rolę w tym procesie odgrywa kontaktowanie się z własną złością, uczenie się akceptowania jej i zamiana na element twórczy w życiu, zamiast dotychczasowego tłumienia jej. Pracy nad emocjami towarzyszy praca z wykorzystaniem doświadczeń z poziomu ciała oraz werbalizacji. W podejściu Gestalt wykorzystuje się metodę eksperymentu- kiedy to psychoterapeuta w raz z pacjentem próbuje doprowadzić do zmiany utartych schematów postrzegania, myślenia, reagowania, a także regulowania emocji- zachęca do poznania i wypróbowania nowych form postrzegania, myślenia i reagowania.