Psycholog sądowy/biegły sądowy

23 września, 2019

Osoby zainteresowane umówieniem terminu konsultacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 790-250-587

Jednym z obszarów pracy psychologa jest system prawny.

Psychologowie rozwojowi mogą mieć udział w ocenie dokładności zeznań dzieci i nastolatków, a także potrzeb dzieci, które stały się przedmiotem prawnej batalii pomiędzy rozwiedzionymi lub rozwodzącymi się rodzicami.

Psychologowie poznawczy występują jako biegli, służąc pomocą w ustaleniu dokładności wspomnień i zeznań naocznych świadków bądź w ocenie prawdziwości lub fałszywości stwierdzeń świadków bądź oskarżonych.

Biegły sądowy jest osobą posiadającą bogate doświadczenie zawodowe i uznaną za eksperta w swej dziedzinie, powoływaną w postępowaniu sądowym w celu przedstawienia fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Kodeksy postępowania karnego i cywilnego wyróżniają 3 rodzaje biegłych sądowych: biegli sądowi wpisani na listę sądu okręgowego, biegli powoływani do konkretnej sprawy oraz instytucje naukowe. W sprawach o odszkodowania po wypadku zazwyczaj powołuje się psychologów, psychiatrów, chirurgów, ortopedów. Jeśli istnieją wątpliwości co do przyczyn wypadku, sąd może powołać także biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Opinia biegłego psychologa wykorzystywana jest głównie w sprawach o odszkodowanie dla rodzin, które doznały krzywdy w skutek śmierci osoby najbliższej. Służy ona określeniu przeżyć, jakie towarzyszyły poszkodowanym po dniu wypadku i jakich wpływ wywierają na ich obecne życie, czy nadal przeżywają żałobę oraz jakie są ich zapatrywania na przyszłość po stracie bliskiej osoby.

Biegły sądowy psychiatra stwierdza stan zdrowia psychicznego osób poszkodowanych np. czy stracili wiarę, we własne siły, czy doszło w ich przypadku do załamania psychicznego, czy cierpią na depresję lub inne zaburzenia psychiczne.

Do najważniejszych obowiązków biegłego sądowego należy przeprowadzanie badań pozwalających na uzyskanie odpowiedzi na zadane przez sąd pytania oraz sporządzenie, zazwyczaj w formie pisemnej, opinii opisującej przebieg tych badań i wypływające z nich wnioski. Badanie poszkodowanego odbywa się w miejscu zatrudnienia biegłego sądowego, w uzgodnionym wcześniej terminie. Badanie prowadzone przez biegłego psychologa lub psychiatrę będzie polegało na rozmowie z poszkodowanym i obserwacji jego zachowania. Opinia biegłego musi być napisana zrozumiałym językiem, ważne jest to by była spójna (wyniki badań, stwierdzenia i wnioski nie mogą sobie wzajemnie przeczyć). Biegły sądowy powinien spełniać następujące kryteria: korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mieć ukończone 25 lat, mieć udokumentowane posiadanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w swojej ścieżce nauki, zobowiązać się do należytego wykonywania obowiązków biegłego oraz wyrazić zgodę na zostanie biegłym.

Biegłego sądowego do sprawy powołuje sąd, w sytuacji gdy z powodu braku dostępu do wiedzy specjalistycznej sąd nie jest w stanie oszacować krzywdy lub szkody i wydać wyroku.

Psychologowie kliniczni mogą świadczyć swoje usługi bezpośrednio osadzonym lub przeprowadzać oceny inteligencji i stanu psychicznego, aby ustalić, czy oskarżony powinien stanąć przed sądem.

Powyższe formy udziału psychologii w systemie prawnym uznaje się za część dziedziny psychologii sądowej. Obejmuje ona badanie dowodów przestępstw i udzielanie pomocy funkcjonariuszom prowadzącym śledztwo. Psychologowie sądowi służą informacją i radą przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości takim jak sędziowie, czy prawnicy; inni występują w charakterze biegłych; inni diagnozują i leczą przestępców w systemie więziennictwa lub przeprowadzają testy psychologiczne na osobach oskarżonych.

W centrum “Amygdala” dostępne są porady, konsultacje oraz badania psychologów sądowych:

Ewy Wagner – psycholog biegłej sądowej Sądu Okręgowego Warszawa-Praga- opinie do celów spraw rozwodowych, diagnoza więzi matka/ojciec dziecko, diagnozy poczytalności etc.

Michała Dolistowskiego– psychologa sądowego, psychologa diagnosty, psychotraumatologa; diagnozowanie Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), w następstwie wypadków i innych zdarzeń losowych.