Kategoria: MEDYCYNA PRACY

3 lutego, 2020

Osoby zainteresowane umówieniem badań prosimy o kontakt pod numerem: 535-021-194, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

  • osoby, u których jest podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej
  • uczniowie, studenci, doktoranci kształcący się w kierunku wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • osoby podejmujące lub wykonujące pracę, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • osoby, które w pracy mają styczność z żywnością

Obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest skierowanie pracownika na badania profilaktyczne. Obejmują one badanie wstępne, okresowe i kontrolne. Pracownik podlega także obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym jeśli istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydaje lekarz medycyny pracy.

WAŻNE

Nie obowiązują już przepisy zobowiązujące do posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych !

WYKONYWANIE BADAŃ

Najpierw przeprowadzane są badania laboratoryjne. Koszty badań pokrywa pracodawca. Jeżeli istnieje konieczność potwierdzenia prawidłowości rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych dla celów nadzoru epidemiologicznego, wyniki badań laboratoryjnych poddaje się weryfikacji. Koszty tej weryfikacji są jednak finansowane z budżetu państwa, a nie przez pracodawcę.

Posted in MEDYCYNA PRACY | Tags:
9 grudnia, 2019

Osoby zainteresowane umówieniem badań prosimy o kontakt pod numerem: 535-021-194, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

KIEROWCA CIĘŻARÓWKI

Kierowca samochodu ciężarowego transportuje towar w określone miejsce, najczęściej w wyznaczonym czasie. Powinien przy tym stosować się do zasad, dzięki którym nie narazi na niebezpieczeństwo ładunku, siebie, ani innych uczestników ruchu drogowego. Do jego obowiązków należy również dbanie o dobry stan techniczny pojazdu.

Mniejsze pojazdy, mieszczące się w kategorii lekkich samochodów ciężarowych są z reguły używane do transportu w ruchu krajowym. Kierowca nie wyjeżdża na kilka dni w trasę, ale często pracuje więcej niż 8 godzin dziennie, w niestandardowych godzinach np. nocnych lub porannych.

Kierowcy ciężkich samochodów spędzają w trasie kilka, a nawet kilkanaście dni. W kabinie samochodowej śpią, wypoczywają, jedzą – konieczność życia w samochodzie to największy minus tego typu pracy. Ze względu na obostrzenia dotyczące czasu pracy kierowców w dłuższe trasy często wyjeżdżają 2 osoby, które się zmieniają.

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD KIEROWCY?

Przed podjęciem pracy w zawodzie kierowcy należy ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zakończony egzaminem sprawdzającym, po którym uzyskuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia. Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. D (kierowcy autobusów) przed 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. C (kierowcy ciężarówek) przed 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.

Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z wpisem świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich. Wszyscy kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drogowy, którzy ukończyli szkolenie kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie są wykonywane, z zastrzeżeniem w zakresie i na zasadach określonych w przepisach „Kodeksu pracy”. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.

Badania lekarskie są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po 60 roku życia – co 30 miesięcy. Pierwsze badanie lekarskie kierowca ma obowiązek wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega również badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania psychologiczne podobnie jak lekarskie są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu przez kierowcę 60 lat – co 30 miesięcy. Pierwsze badanie psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, a następne (kierowca do 60 lat) w terminie do ukończenia szkolenia okresowego, nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

15 listopada, 2019

Osoby zainteresowane umówieniem badań prosimy o kontakt pod numerem: 535-021-194, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania : wstępne, okresowe i kontrolne.

BADANIA WSTĘPNE

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badania wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Badania powinny być wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

BADANIA OKRESOWE

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy. Na to badanie pracownik udaje się w miarę możliwości w godzinach pracy.

BADANIA KONTROLNE

Badania kontrolne wykonują pracownicy w razie zgłoszenia gotowości do pracy po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Na badania kontrolne pacjent przychodzi ze skierowaniem oraz zaświadczeniem od lekarza prowadzącego leczenie, potwierdzającym zakończenie leczenia.

SKIEROWANIE NA BADANIA

Wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie na badania pracodawca wydaje w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne. Skierowanie powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, określenie stanowiska pracy, opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach- jeden osobie badanej i drugi pracodawcy.