Kategoria: DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

29 grudnia, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Samobójstwa Dzieci i Młodzieży stanowią trzecią (po wypadkach i nowotworach) przyczynę zgonów wśród młodych ludzi. Wiele samobójstw i prób pozbawienia się życia dokonywanych jest w wieku 15-19 lat. Do samobójstwa może prowadzić depresja intoksykacyjna wywołana przez środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki), depresja w przebiegu choroby afektywnej lub reakcja depresyjna spowodowana traumatycznymi wydarzeniami i doświadczeniami lub/i przewlekłym stresem. Czasami samobójstwo jest wynikiem halucynacji u osób chorych na schizofrenię.

CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA

Zachowania samobójcze niespowodowane, niespowodowane przez chorobę psychiczną, powstają w wyniku interakcji licznych czynników: indywidualnych, rodzinnych, środowiskowych.

Czynniki chroniące młodzież przed samobójstwem:

 • spójna rodzina (członkowie rodziny okazują sobie zainteresowanie i udzielają sobie wsparcia)
 • umiejętność stawiania czoła trudnościom
 • osiągnięcia szkolne
 • poczucie więzi ze środowiskiem szkolnym
 • dobre relacje z rówieśnikami w szkole
 • brak dostępu do broni palnej, leków
 • umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych
 • umiejętność kontrolowania impulsów
 • umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów
 • integracja ze środowiskiem: liczne okazje do uczestnictwa we wspólnie podejmowanych działaniach, w wydarzeniach szkolnych i kołach zainteresowań
 • poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych
 • stabilne środowisko
 • dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej

Czynniki zwiększające ryzyko samobójstw wśród uczniów:

 • nastawienie na osiągnięcia w nauce: wysokie wymagania przy braku wsparcia
 • bezosobowe relacje nauczycieli z uczniami i rodzicami, obojętność lub wrogość, nieznajomość problemów i potrzeb uczniów, chaos i brak dyscypliny lub nadmierna dyscyplina i restrykcje, przemoc rówieśnicza i brak zdecydowanej reakcji na nią ze strony nauczycieli
 • tolerowanie lub niezauważanie używania przez uczniów środków psychoaktywnych
 • brak oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
 • brak oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA

Młody człowiek w bardzo trudnej sytuacji doświadcza silnych emocji- jak lęk, gniew, żal, wstyd i upokorzenie, poczucie winy i smutek- które po pewnym czasie doprowadzają do stanu permanentnego przeciążenia emocjonalnego i depresji. Mogą pojawić się myśli rezygnacyjne, rozważania na temat bezsensu życia, wyobrażanie sobie śmierci na skutek nieuleczalnej choroby lub wypadku. Etapy drogi do samobójstwa można podzielić na trzy fazy.

 • Myśli samobójcze- rozważania, że dobrze byłoby nie żyć, fantazjowanie o własnej śmierci (wyobrażanie sobie pogrzebu, reakcji otoczenia, fantazje na temat wpływu własnej śmierci na dalsze losy innych osób
 • Zamiary (tendecncje) samobójcze– podjęcie decyzji i poszukiwanie informacji o skutecznych sposobach odebrania sobie życia: testowanie ich
 • Samobójstwo dokonane

Sygnały zagrożenia:

 • wycofywanie się z kontaktów z rodziną i z przyjaciółmi
 • zainteresowanie lub wręcz zaobsorobowanie śmiercią
 • wyraźne zmiany osobowości i nastroju
 • trudności z koncentracją
 • trudności w szkole: obniżenie wyników w nauce
 • zmiana dotychczasowych zwyczajów dotyczących jedzenia i snu (utrata apetytu lub objadanie się, bezsenność lub nadmierna senność)
 • utrata zainteresowań
 • częste uskarżanie się na fizyczne dolegliwości, przeważnie powiązane z emocjami, jak bóle głowy, bóle żołądka lub uczucie zmęczenia
 • nieustanne znudzenie
 • zaniechanie dbałości o wygląd
 • rozmowy o samobójstwie lub jego planowaniu
 • wzrost impulsywności, zachowania buntownicze lub ucieczkowe wynikające z ogromnego napięcia emocjonalnego
 • alkohol i narkotyki, jako próba “znieczulenia się w cierpieniu” lub forma wołania o pomoc
 • odrzucanie pomocy, poczucie że udzielenie pomocy jest już niemożliwe
 • wypowiadanie komunikatów na temat beznadziejności życia, braku wyjścia, własnej bezwartościowości
 • odrzucanie otrzymywanych pochwał
 • wypowiadanie co jakiś czas komunikatów typu: “Niedługo przestanę być dla ciebie problemem”
 • nagłe przejście z depresji do stanu zadowolenia. Zykle oznacza to, że uczeń po okresie walki wewnętrznej, podjął już decyzję o ucieczce od problemów i zakończeniu swego życia
 • rozdanie kolegom swoich ulubionych przedmiotów, oddawanie domowych zwierzaków w dobre ręce
 • wypowiadanie komunikatów typu: “Jestem niczym”, “Nie warto się mną zajmować”, “Chciałbym umrzeć”, “Zamierzam się zabić”, “Nie powinnam się urodzić”

Myśli i tendencje samobójcze nastolatki często ujawniają w swoich utworach literackich i plastycznych. Myśli o samobójstwie powstają w wyniku oceny swojej sytuacji jako pułapki życiowej, z której nie ma wyjścia. Osoby o obniżonym nastroju mają skłonności do przeprowadzania bilansu życiowego, który przeważnie wypada ujemnie.

9 grudnia, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Depresja należy do zaburzeń, w których dominującymi objawami są: obniżony nastrój (smutek, rozpacz), a także apatia. Często współwystępuje z lękiem i poczuciem winy. Nastrój depresyjny poprzedza też nierzadko pierwsze sięgnięcie po środki psychoaktywne. Znaczne napięcie psychiczne, któremu mogą towarzyszyć myśli samobójcze, skłania do użycia alkoholu czy narkotyków.

KLASYFIKACJA DEPRESJI

Zgodnie ze współczesnymi systemami kwalifikacyjnymi (DSM-5, ICD-10) wyróżnia się następujące rodzaje depresji:

 • Depresja wielka– występuje w przebiegu choroby afektywnej jedno- lub dwu biegunowej oraz w afektywnej postaci schizofrenii. Główne objawy, oprócz obniżenia nastroju, to zaburzenie rytmu dobowego (czuwania i snu), zmiana samopoczucia w zależności od pory dnia, lęk, utrata apetytu, a także szereg dolegliwości somatycznych.
 • Depresja uwarunkowana czynnikami psychologicznymi, społecznymi oraz trudnymi warunkami i wydarzeniami życiowymi. Wyróżnia się 3 jej podtypy: 1) Depresja reaktywna będąca reakcją na stratę. Pojawia się w wyniku utraty znaczących i bliskich osób (np. rozwód rodziców), perspektyw i celów życiowych, jedną z wyróżnianych form depresji reaktywnej, ze względu na jej intensywność, jest żałoba po śmierci bliskiej osoby; 2) Depresja w przebiegu zaburzeń nerwicowych towarzysząca dłużej utrzymującym się objawom nerwicowym, które znacznie ograniczają i utrudniają normalną aktywność życiową (np. lęk); 3) Depresja w przebiegu zaburzeń adaptacyjnych spowodowana stanem permanentnego przeciążenia emocjonalnego, przewlekłym stresem, najczęstsze przyczyny stresu to: bardzo złe relacje z otoczeniem-odrzucenie i izolacja społeczna, doświadczanie przemocy, długotrwały konflikt w rodzinie, przemęczenie obowiązkami, długotrwałe ubóstwo uniemożliwiające zaspokojenie wielu potrzeb
 • Depresja towarzysząca chorobom somoatycznym
 • Depresja związana z przyjmowaniem substancji chemicznych, w tym niektórych leków. Zaburzenia nastroju, zwłaszcza zmiany nastroju od euforii do depresji pojawiają się np. u osób używających środków halucynogennych.

Najczęściej rozpoznawane rodzaje depresji u młodzieży to depresja reaktywna lub towarzysząca reakcji adaptacyjnej.

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Czynniki ryzyka depresji:

 • symptomy: lęk, zaburzenia zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków)
 • depresyjni rodzice i bliscy krewni
 • występowanie epizodów depresji we wcześniejszych fazach rozwoju
 • stresujące wydarzenia życiowe
 • nieprawidłowo kształtująca się osobowość- niska samoocena związana z negatywnym myśleniem, słaba samokontrola, brak kompetencji społecznych
 • rozwód, seperacja lub poważne konflikty między rodzicami; styl wychowawczy oparty na kontrolowaniu dziecka
 • wykorzystywanie fizyczne i seksualne we wczesnym dzieciństwie
 • niski status socjoekonomiczny rodziny, niska sprawność intelektualna
 • ubogie relacje z rówieśnikami
 • obniżenie się osiągnięć szkolnych, trudności w nauce
 • próby samobójcze
 • zaburzenia snu
 • dolegliwości fizyczne

Czynniki chroniące przed depresją:

 • wsparcie ze strony co najmniej jednego z rodziców
 • dobre relacje z rówieśnikami i wsparcie kolegów
 • wyższa samoocena
 • posiadanie celów życiowych i planów na przyszłość

OBJAWY DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Na poziomie wewnętrznym:

 • smutek, rozpacz
 • poczucie beznadziei
 • pustka wewnętrzna
 • lęk, niepokój
 • niska samoocena
 • brak sensu życia
 • poczucie osamotnienia
 • zagubienie, poczucie winy
 • słaba tolerancja na frustrację
 • chwiejność emocji-od euforii do rozpaczy
 • gniew, złość

Na poziomie zewnętrznym:

 • ból głowy
 • bóle ciała
 • zaburzenia łaknienia (brak apetytu, bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia snu (bezsenność, nadmierna senność)
 • moczenie nocne
 • ciągłe zmęczenie
 • fobie szkolne
 • apatia
 • bezradność, izolacja od otoczenia
 • niewywiązywanie się z obowiązków
 • brak dbałości o wygląd
 • roztargnienie
 • brak zainteresowania otoczeniem i życiem
 • ucieczka w świat fantazji
 • odurzanie się alkoholem i narkotykami
 • wagary
 • drażliwość
 • samookaleczanie się
 • próby samobójcze
18 października, 2020

Osoby zainteresowane psychoterapią poznawczo-behawioralną zapraszamy do psychoterapeutki CBT  Weroniki Molińskiej. Zapisy pod nr tel: 790-250-587

DIAGNOZA

Istotnym elementem zaburzenia jest lęk odczuwany w konsekwencji obsesyjnych myśli, które mogą prowokować kompulsyjne zachowania. Według klasyfikacji DSM-5 OCD można diagnozować, gdy:

 1. Występują obsesje lub/i kompulsje. Obsesje definiuje się jako nawracające uporczywe myśli, impulsy lub wyobrażenia wdzierające się do świadomości chorego wbrew jego woli. Odczuwane są jako natrętne, niewłaściwe i przeszkadzające. Kompulsje opisywane są jako czynności wykonywane stosownie do określonych reguł w celu złagodzenia cierpienia i zneutralizowania obsesji. Kompulsje mają na celu zmniejszenie poziomu lęku lub zapobieganie zdarzeniom i sytuacjom, których pacjent się obawia. Jednocześnie ich wykonywanie w żaden realny sposób nie wpływa na uniknięcie tych zdarzeń.
 2. Wyżej wymienione objawy są powodem zmartwień i cierpienia klienta, zajmują mu one wiele czasu (co najmniej 1 godzinę dziennie), istotnie zaburzają codzienną aktywność zawodową, szkolną, funkcjonowanie w społeczeństwie oraz relacje z innymi ludźmi.
 3. Objawy nie są wynikiem używania substancji, leków lub istnienia innych chorób somatycznych.
 4. Pacjent postrzega swoje objawy jako przesadne lub nawet pozbawione sensu.

Najczęstszymi tematami obsesji są: brud i choroba, krzywda własna lub innych, popełnienie aspołecznych lub niemoralnych czynów, pedantyczność w sposobie wykonywania różnych czynności. Obsesje mogą również obejmować pozbawione znaczenia myśli, dźwięki, sformułowania, które w uciążliwy sposób pozostają w świadomości pacjenta.

Najczęstsze kompulsje prowokowane przez obsesyjne myśli to: czynności mycia i czyszczenia ciała oraz otoczenia, w którym osoba przebywa, sprawdzanie potencjalnych “źródeł niebezpieczeństw” (np. wyłączniki urządzeń, zamki w drzwiach, okna), powtarzanie zachowania lub myśli i ruminacje.

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia OCD. Model behawioralny opiera się na prawach uczenia się i klasycznym systemie wzmacniania i wygaszania, który może modyfikować zachowania. Model poznawczy skupia się na tym, co się dzieje na drodze pomiędzy bodźcem a reakcją. Wskazuje na sekwencję “zdarzenie-interpretacja-emocja”. Zdarzenie jest faktem obiektywnym. Interpretacja zdarzenia powoduje określoną reakcję emocjonalną. Emocje powodują konkretne zachowania. Terapia poznawcza jest aktywna, dyrektywna, czasowo ograniczona, posiada strukturę opartą na założeniu, że emocje i zachowanie osoby są w dużym stopniu zdeterminowane przez sposób, w jaki organizuje ona swój świat. Terapia poznawczo-behawioralna akcentuje związek procesów interpretacyjnych z zachowaniem.

Na bazie wczesnych doświadczeń, które najczęściej były nacechowane emocjonalnie, tworzą się podstawowe przekonania na temat siebie lub świata, np. “jestem nieodpowiedzialny”, “świat jest zagrażający”. W oparciu o te przekonania tworzone są dysfunkcjonalne założenia pozwalające “chronić się” przed negatywnym przekonaniem. Dysfunkcjonalne założenia odpowiadają za pojawianie się tzw. myśli automatycznych. Oceny, interpretacje lub przewidywania o negatywnym zabarwieniu nazywane są negatywnymi automatycznymi myślami. Myśli te powodują negatywne emocje, a te wpływają na fizjologię i zachowanie.

Dzięki terapii poznawczo-behwioralnej (CBT) pacjent ma możliwość nauczyć się identyfikować myśli automatyczne. Terapia ta ma na celu spowodować radzenie sobie z aktualnymi problemami przez pacjenta. Przeszłość ma znaczenie dla określania podstawowych przekonań, większość pracy skupia się na “tu i teraz”. Pacjent w procesie terapeutycznym opartym na współpracy z terapeutą uczy się nowych zachowań i odkrywa nowe interpretacje. Stosowane techniki oparte są na weryfikowaniu dotychczasowych hipotez (interpretacji) pacjenta poprzez przyswajanie nowych informacji.

PSYCHOTERAPIA OCD

Na rozwój zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego może mieć wpływ wiele różnych czynników psychospołecznych i biologicznych. Wymienia się tu m.in. schematy poznawcze rozwijane na skutek kontaktu z kontrolującym członkiem rodziny lub inną osobą znaczącą, skłonność do odczuwania winy i nadmiernego poczucia odpowiedzialności, jak również nadaktywność płatów czołowych.

Pacjenci z OCD doświadczają niepożądanych i nieakceptowanych myśli, które należy odróżnić od negatywnych automatycznych myśli. W odróżnieniu od myśli automatycznych przyjmują one natrętny, powtarzalny charakter i są łatwiej zauważane przez pacjenta. Osoba przypisująca sobie nadmierną odpowiedzialność na skutek myśli natrętnych uruchamia negatywne automatyczne myśli i podejmuje działania mające na celu wygaszenie intruzywnych myśli (impulsów, wyobrażeń). Proces neutralizowania myśli rozwija rytuały, czyli czynności redukujące poczucie odpowiedzialności i obniżające niepokój. Konsekwencją stosowania rytuałów jest większa częstotliwość myśli natrętnych. Te powodują większy niepokój, który zwiększa częstość zachowań neutralizujących. W ten sposób objawy są podtrzymywane. Osoba, oprócz neutralizacji, zaczyna unikać sytuacji związanych z odpowiedzialnością, szuka zapewnień u innych osób lub próbuje “nie myśleć o tym” i wygaszać myśl intruzyjną.

Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych nie stawia sobie za cel pozbycia się intruzji. Ważna jest natomiast zmiana znaczenia, jakie pacjent nadaje intruzjom, tak by budziły mniejszy niepokój i nie prowokowały czynności neutralizujących.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne jest diagnozowane w klasyfikacji DSM-5 jako zaburzenie lękowe. Niepokój wywołują u pacjenta natrętne myśli, a wykonywane obsesyjne czynności mają służyć redukcji lęku. Źródłem problemu pacjenta są zniekształcenia poznawcze powstałe w wyniku interpretacji opartej na dysfunkcjonalnych założeniach i podstawowych przekonaniach. Metody psychoterapii OCD opierają się na ekspozycji i powstrzymywaniu reakcji oraz stosowanej również w innych zaburzeniach lękowych desensytyzacji. Pomocne są też techniki rozmowy pozwalające wprowadzać nowe interpretacje. Całościowy model pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym zakłada naprzemienne stosowanie technik poznawczych z eksperymentami behawioralnymi.

28 czerwca, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE DSM-5

Stały wzorzec zachowań i reakcji emocjonalnych związany z poczuciem wyższości (w wyobraźni i zachowaniu), potrzebą bycia podziwianym i brakiem zdolności do współodczuwania, rozpoczynający się u młodych dorosłych, charakteryzujący się co najmniej 5 z poniższych:
1. Wielkościowe przekonania co do swojej wartości (np. wyolbrzymianie swoich osiągnięć i talentów, oczekiwanie bycia traktowanym lepiej niż inni, pomimo braku znaczących osiągnięć).
2. Pochłonięcie wyobrażeniami o sukcesie, władzy, doskonałości, pięknie lub miłości idealnej.
3. Przekonanie o byciu kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym, rozumianym wyłącznie przez osoby (lub instytucje) o wysokim statusie społecznym i zdolnym do przebywania wyłącznie w towarzystwie takich osób.
4. Nadmierna potrzeba bycia podziwianym.
5. Poczucie bycia uprzywilejowanym (irracjonalne oczekiwanie bycia szczególnie traktowanym lub zakładanie z góry, że różne oczekiwania zostaną spełnione).
6. Wykorzystywanie innych osób do osiągnięcia swoich celów.
7.Brak zdolności współodczuwania: niechęć do rozpoznawania lub identyfikowania się z uczuciami albo potrzebami innych osób.
8. Częste poczucie zazdrości wobec innych lub przekonanie o tym, że to inni są zazdrośni.
9.Aroganckie, wyniosłe zachowywanie się lub postawa.

OBJAWY KLINICZNE

Pacjenci z narcystycznym zaburzeniem osobowości zwykle zgłaszają się na terapię, ponieważ ktoś z otoczenia stawia im ultimatum, tracą dostęp do cennych zasobów albo stoją w obliczu utraty (domniemanego lub rzeczywistego) statusu w pracy lub sankcji dyscyplinarnych spowodowanych nieodpowiedzialnym, krzywdzącym, agresywnym zachowaniem bądź nadużyciem władzy. Takim bodźcem może być zerwanie relacji z partnerem lub dzieckiem albo niepomyślne zdarzenie, na przykład tymczasowa utrata prawa jazdy bądź inna kara za naruszenie przepisów w poczuciu specjalnych przywilejów i bycia “ponad prawem”.

Narcystyczne zaburzenie osobowości to utrwalony, usztywniony i nieprzystosowawczy wzorzec przeżyć wewnętrznych i zachowań, w którym osoba skupia się na wyolbrzymianiu i ochronie poczucia własnej wielkości, tworzy relacje pozbawione empatii i równości oraz nie może prawidłowo się rozwijać. Osobowość narcystyczna współwystępuje z zaburzeniami nastroju (zwłaszcza hipomanią i dystymią), anoreksją, zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych (w szczególności kokainy) oraz innymi zaburzeniami osobowości (najczęściej z osobowością histrioniczną,borderline, antyspołeczną i paranoiczną).

Do cech klinicznych tego zaburzenia należą zachowania i stwierdzenia, które sygnalizują wyolbrzymione poczucie własnej wielkości, chęć rywalizacji oraz oczekiwanie specjalnych względów przy nikłym wglądzie w siebie i w sytuację. Pacjent narcystyczny z dużą pewnością siebie domaga się uznania swoich osiągnięć, dóbr materialnych, przymiotów fizycznych i statusu społecznego. W ten sposób chroni się przed przekonaniami o własnej niższości i niezasługiwaniu na miłość oraz przed poczuciem wstydu.

NAJWAŻNIEJSZE CELE W TERAPII

Pacjent z rozpoznaniem narcystycznego zaburzenia osobowości przy pomocy terapeuty: 1) uczy się rozpoznawać nieprzystosowawcze tryby radzenia sobie w życiu i ograniczać ich funkcjonowanie, 2) rozwija umiejętności związane z regulacją emocjonalną, a w szczególności uczy się tolerować chwilową frustrację, niedoskonałości i normalne emocje, 3) uczy się szacunku i empatii wobec uczuć, granic i autonomii innych osób, a także odraczania gratyfikacji w kontekście społecznym, 4) zaczyna przywiązywać większą wagę do naturalnych talentów i zalet oraz wartości człowieka, 5) zaczyna z większym zaangażowaniem odgrywać stosowne role społeczne i przestrzegać zasady wzajemności. Te wszystkie elementy pracy terapeutycznej służą rozwijaniu trybu zdrowego dorosłego. Pacjent zaczyna definiować siebie i odnosić się do innych w sposób mniej defensywny i w mniejszym stopniu oparty na rywalizacji. Sukces można mierzyć tym, czy pacjent uczy się dbać o własne emocje, nakłada na siebie i otoczenie bardziej elastyczne wymagania, w sytuacjach społecznych potrafi kontrolować impulsy, przestrzega zasadę wzajemności oraz angażuje się w stosowne role w zależności od potrzeb.

25 czerwca, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.


Złożony zespół stresu pourazowego (cPTSD) łączy cechy zaburzenia stresowego pourazowego i zaburzenia osobowości. Kryteria cPTSD obejmują objawy stresu pourazowego (ponowne przeżywanie, unikanie i poczucie zagrożenia) oraz 3 grupy objawów nazywane łącznie zaburzeniem organizacji self: dysregulację emocjonalną, negatywny obraz siebie i zaburzenia w relacjach.

Kryteria PTSD obejmują 3 grupy objawów:

 1. Objawy ponownego doświadczania w teraźniejszości wydarzenia urazowego- w formie intruzywnych wspomnień, którym towarzyszy lęk lub przerażenie, flashbacków lub koszmarów sennych.
 2. Unikanie myśli czy wspomnień dotyczących wydarzenia urazowego lub unikanie czynności i sytuacji je przypominających.
 3. Objawy poczucia zagrożenia związane z przeżywaniem zagrożenia w teraźniejszości, wyrażające się nadmierną czujnością lub wzmożoną reakcją na bodźce np. na nieoczekiwany hałas.

O ile Zaburzenie Osobowości typu Borderline obejmuje zmienny niestabilny obraz siebie oraz burzliwe związki międzyludzkie, charakteryzujące się skrajnościami (idealizacja i dewaluacja) lub przesycone lękiem przed odrzuceniem, o tyle w cPTSD obraz siebie jest stabilniejszy, stale negatywny, a relacje- nacechowane unikaniem zamiast chaotycznym zaangażowaniem.

STYL PRZYWIĄZANIA

Zaburzenie osobowości typu Borderline cechuje się głównie zdezorganizowanym typem przywiązania. Nie jest to jedyny styl przywiązania obserwowany w tej grupie- niektórzy pacjenci prezentują styl ambiwalentny albo lękowy. Pacjenci z PTSD/cPTSD mogą prezentować różne typy przywiązania, zarówno zorganizowane, jak i zdezorganizowane.

PSYCHOTERAPIA

W przypadku zaburzenia osobowości typu Borderline istnieje kilka udowodnionych naukowo metod leczenia: terapia oparta na mentalizacji, terapia skoncentrowana na przeniesieniu, terapia schematów i terapia dialektyczno-behawioralna. Do leczenia cPTSD proponowany jest fazowy model terapii. Pierwsza faza skupiona jest na stabilizacji funkcjonowania- stosuje się w znacznej mierze psychoedukację na temat zaburzenia i objawów stresu pourazowego, naukę umiejętności radzenia sobie z objawami PTSD oraz metody poprawiające dysregulację emocjonalną. W tej fazie może znaleźć zastosowanie wiele technik wypracowanych przez terapię dialektyczno-behawioralną (DBT). Praca nad urazowymi wspomnieniami rozpoczyna się dopiero w fazie drugiej, po osiągnięciu odpowiedniego poziomu stabilizacji. Ma to uchronić pacjenta przed nasileniem się objawów wynikającym z przedwczesnego podjęcia tematu traumy. Celami przepracowania traumy są integracja różnych aspektów urazowego doświadczenia (wspomnień, emocji, wrażeń sensomotorycznych) i przeżycie żałoby związanej ze stratami, które spowodowało to doświadczenie. Metodami pracy mogą być terapie o udowodnionej skuteczności w PTSD : terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie (TF-CBT), terapia przedłużonej ekspozycji oraz terapia EMDR. Faza trzecia polega na integracji zmian uzyskanych w różnych obszarach codziennego życia.

1 9 czerwca, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Osobowość histrioniczną cechuje przesadna emocjonalność, egzaltacja oraz potrzeba przyciągania uwagi. Osoby z tym zaburzeniem przykładają dużą wagę do wyglądu fizycznego i najswobodniej czują się w centrum uwagi. Ich reakcje emocjonalne sprawiają wrażenie nieadekwatnie wyolbrzymionych, chwiejnych. Pacjenci z tym zaburzeniem reagują przesadnie i nazbyt emocjonalnie. Łatwo ulegają silnym emocjom, reagują irracjonalnymi wybuchami złości bądź furią. Ich relacje z ludźmi są problematyczne; otoczenie postrzega je jako osoby płytkie, roszczeniowe, nadmiernie zależne, przeczulone.

Relacje interpersonalne, w jakie angażują się pacjenci z histrionicznym zaburzeniem osobowości, są burzliwe i nie przynoszą im satysfakcji. Uzależnienie od uwagi innych ludzi powoduje, że osoby te są szczególnie podatne na lęk przed rozłąką i zgłaszają się na terapię, gdy boleśnie przeżywają rozpad związku. Powszechnym problemem, z jakim pacjenci ci zgłaszają się na terapię, są zaburzenia lękowe Do innych częstych komplikacji związanych z osobowością histrioniczną, które powodują, że pacjent zaczyna szukać pomocy, należą uzależnienie od alkoholu i nadużywanie substancji psychoaktywnych.

OBJAWY KLINICZNE

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE OSOBOWOŚCI HISTRIONICZNEJ ZAWARTE W DSM-5

Stały wzorzec zachowań i reakcji emocjonalnych związany z nadmiernie wyrażoną emocjonalnością i potrzebą koncentrowania na sobie uwagi, rozpoczynający się u młodych dorosłych i występujący w różnych warunkach, charakteryzujący się co najmniej 5 z poniższych:

1. Pacjent czuje się źle w sytuacjach, w których cała uwaga nie jest skoncentrowana wokół niego.

2. Relacje z innymi często charakteryzują się niedostosowanym w kontekście zachowaniem seksualnym.

3. Wykazuje szybko zmieniający się i powierzchowny sposób wyrażania emocji.

4. Stale wykorzystuje wygląd fizyczny w celu skupienia na sobie uwagi.

5. Używa stylu wypowiedzi, który jest bogaty w emocje i ubogi w konkretne informacje.

6. Zachowuje się “na pokaz”, teatralnie, ma nadmierną potrzebę pokazywania emocji.

7. Łatwo ulega wpływom innych osób i okoliczności.

8. Traktuje związki jakby były głębsze niż w rzeczywistości są.

Pacjenci z histrionicznym zaburzeniem osobowości mają problemy z tolerowaniem frustracji i źle znoszą sytuacje, w których nie są w centrum uwagi. Osoby z tym zaburzeniem żyją w przekonaniu, że w pojedynkę sobie nie poradzą, potrzebują więc innych ludzi. Odczuwają strach przed odrzuceniem. Pacjenci ci reagują na brak aprobaty gwałtownymi tyradami i wybuchami złości, a także żądaniami. Pacjenci z tym zaburzeniem czują się niekompetentni.

CELE PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Cele powinny być szczegółowe, konkretne, zrozumiałe i akceptowalne dla pacjenta. Celem głównym w psychoterapii osobowości histrionicznej jest pogłębienie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i wzmocnienie schematów zdrowego dorosłego. Miarą sukcesu procesu psychoterapeutycznego jest to, czy pacjent uczy się tolerować sytuacje, w których jest pozbawiony uwagi i aprobaty otoczenia, przyswaja umiejętność efektywnej komunikacji i nabywa umiejętności społeczne, okazuje innym więcej empatii i zwiększą wiarą w siebie potrafi radzić sobie z napięciami w interakcjach oraz sytuacjami, w których podlega ocenie. Psychoterapia może również objąć, takie cele jak:

 1. Zwiększenie świadomości emocji i rozwijanie umiejętności ich regulacji, aby pacjent lepiej tolerował frustrację.
 2. Weryfikacja trafności obaw przed odrzuceniem oraz złagodzenie skrajnych interpretacji dezaprobaty i utraty uwagi. Wzmacnianie wiary w siebie, aby pacjent potrafił radzić sobie z realistyczną krytyką i odrzuceniem asertywnie broniąc siebie.
 3. Rozwijanie umiejętności komunikacji i umiejętności społecznych. Pogłębianie empatii dla innych, szukanie zdrowych sposobów nawiązywania bliższego kontaktu z ludźmi. Rozwijanie umiejętności słuchania i przyjmowania odmiennego niż własny punktu widzenia.
 4. Pogłębianie poczucia własnej skuteczności, umiejętności rozwiązywania własnych problemów oraz poczucia tożsamości, które będą mniej uzależnione od uwagi otoczenia.

1 31 maja, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

Ze względu na częstość występowania wynoszącą około 3% w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości, zaburzenie osobowości typu borderline (BPD) należy do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Głównymi problemami są zaburzenia regulacji emocji, tożsamości i interakcji społecznej. W ostatnich latach opracowano wiele metod terapeutycznych, wśród których są 3 o potwierdzonej naukowo skuteczności: terapia dialektyczno behawioralna (DBT), terapia oparta na mentalizacji (MTB) i terapia schematu.

REGULACJA EMOCJI

Często dominują stany intensywnego napięcia, które są przeżywane jako zewnętrzna niechęć i udręczenie, często towarzyszą im dysfunkcjonalne zachowania mające przynieść ulgę, ale dające ją tylko na chwilę, takie jak samookaleczenia, epizody niekontrolowanego objadania się lub używanie alkoholu. Często też pojawia się też uczucia, takie jak: poczucie winy, wstyd, bezsilność i pogarda dla siebie samego.

ZABURZENIA TOŻSAMOŚCI

W zaburzeniu osobowości typu Borderline pojawiają nastęujące zaburzenia tożsamości:

 • absorpcja roli (pełne oddanie się tylko jednej roli społecznej)
 • uczucie “wewnętrznego rozdarcia”
 • bolesna bezpostaciowość (brak jednej stałej tożsamości)
 • brak akceptacji roli

ZABURZENIA INTERAKCJI SPOŁECZNYCH

Relacje interpersonalne wyróżniają dwie zauważalne cechy, wyraźna obawa, że zostanie się opuszczonym i niski odczuwany poziom bezpieczeństwa w relacji u osób z BPD. Problemy w interakcjach społecznych polegają na problemach z prawidłową interpretacją emocji, potrzeb, wyobrażeń, zamiarów, oczekiwań i opinii innych.

Z jednej strony osoby z BPD cechują się silną potrzebą bliskości społecznej, bezpieczeństwa, z drugiej strony silnie wyrażonym lękiem przez właśnie taką bliskością społeczną.

PSYCHOTERAPIA OPARTA NA DOWODACH

W psychoterapii zaburzenia osobowości typu Borderline wykorzystywane są 3 programy terapeutyczne o udowodnionej skuteczności:

Przyjęło się, że już na początku terapii zostają ustalone granice czasowe. W przypadku większości terapii obejmują one okres od roku do 3 lat. Wszystkie formy terapii charakteryzują się jasnymi regułami i ustaleniami dotyczącymi postępowania w przypadku zamiarów samobójczych, interwencji kryzysowych i naruszenia zasad terapii. Są one uzgadniane na początku terapii i tworzą kontrakt terapeutyczny.

W terapii BPD ustala się kolejność celów terapii: w pierwszej kolejności są zawsze leczone próby samobójcze lub uporczywe myśli samobójcze. Do celów o najważniejszym priorytecie zalicza się również wzorce zachowań lub myśli, które zagrażają samemu procesowi terapii lub silnie obciążają terapeutów lub współpacjentów.

Psychoterapia BPD łączy ze sobą różne moduły terapeutyczne, takie jak terapię indywidualną, grupową, farmakoterapię i interwencje kryzysowe (coaching telefoniczny). Integralną częścią terapii jest superwizja lub interwizja psychoterapeutów.

TERAPIA DIALEKTYCZNO BEHAWIORALNA

Terapia Dialektyczno Behawioralna (DBT) została opracowana w latach 80. XX wieku. przez Marshę Linehan jako ambulatoryjna terapia dla przewlekle zagrożonych samobójstwem pacjentek z diagnozą BPD. Terapia ta dzieli się na kilka faz.

Stadium I koncentruje się na ciężkich zaburzeniach kontroli zachowania, takich jak tendencje samobójcze, samookaleczenia, wybuchy agresji. Stadium II DBT koncentruje się na istotnych problemach związanych ze współwystępowaniem innych zaburzeń: zaburzenia stresowego pourazowego PTSD, zaburzeń odżywiania się, nadużywania narkotyków i alkoholu lub uogólnionego lęku społecznego.

W pierwszym etapie leczenia terapia indywidualna skupia się na poprawie motywacji do mających nastąpić zmian oraz dokładnym rozumieniu sytuacji oraz problemów emocjonalnych i poznawczych leżących u podstawy każdego dysfunkcjonalnego wzorca zachowań. Podczas treningu umiejętności uczy się regulacji emocji, tolerancji na stres, uważności i adekwatności zachowania w trakcie interakcji społecznej. Coaching telefoniczny zajmuje się wzmacnianiem wykorzystywania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

W drugiej fazie terapii wchodzi w grę modyfikacja rozpoczętego procesu leczenia pod kątem zaburzeń współwystępujących np. leczenie zaburzenia stresowego pourazowego lub ciężkich postaci zaburzeń odżywiania się.

TERAPIA OPARTA NA MENTALIZACJI

Terapię opartą na mentalizacji (MTB, Mentalisation Based Therapy) opracowali badacze zorientowani psychodynamicznie. Terapia ta opiera się na założeniu, że u osób z BPD występują trudności z powodu wczesnych zaburzeń systemu przywiązania. Dlatego na podstawie obserwacji zachowań innych innych ludzi osoby z BPD mają trudności z wyciąganiem wniosków na temat zamiarów innych.

Ważnym elementem terapii opartej na mentalizacji jest relacja terapeutyczna. W MTB cele są zhierarchizowane i w pierwszej kolejności skoncentrowane na poprawie regulacji emocji.

TERAPIA SCHEMATU

Jeffrey E. Young opracował terapię schematu (Schema Therapy) do leczenia zaburzeń osobowości, opierając się na “terapii poznawczej w zaburzeniach osobowości” Becka. Postulował, że tzw. schematy, w dzieciństwie i w ciągu dalszego życia powstają ze wspomnień, emocji, myśli oraz doznań cielesnych jako głęboko utrwalone wzorce, które następnie kreują każde zachowanie. Schematy służą przede wszystkim bezpieczeństwu spójności wewnętrznej, a przez wpływ na uwagę i interpretacje mają tendencję do powtarzania się oraz utrwalania w ciągu życia.

Terapia schematu jest terapią skupioną na poprawie umiejętności pacjenta w rozpoznawaniu aktywnych schematów, sprawdzania ich funkcjonalności w aktualnych kontekstach i rewidowaniu odpowiednio do potrzeb.

23 maja, 2020

Osoby zainteresowane terapią-dialektyczno behawioralną zapraszamy na konsultacje do Katarzyny Konopki. Osoby zainteresowane umówieniem konsultacji zapraszamy do kontaktu pod numerem tel: 790-250-587

Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) została pierwotnie opracowana, aby pomóc osobom z zaburzeniem osobowości typu borderline (BPD). Wiele osób z BPD ma również PTSD (zaburzenie stresowe pourazowe) i odwrotnie. Osoby, u których zdiagnozowano BPD, PTSD lub BPD z PTSD mają problemy, takie jak:

 • trudności z regulacją emocji
 • trudności w relacjach
 • zachowania impulsywne

TERAPIA DIALEKTYCZNO BEHAWIORALNA (DBT)

Terapia Dialektyczno-Behawioralna (DBT) wywodzi się z terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT), koncentruje się na zmianie myśli, zachowań i przekonań. Terapia DBT podkreśla akceptację emocji i myśli danej osoby. Dzięki nauce uważności, osoba uczy się akceptowania własnych myśli i odczuć. Jednym z modułów terapii DBT jest moduł związany z regulacją emocji. Według założeń teoretycznych DBT problemy z regulacją emocji wynikają z takich czynników jak:

 • Biologia (skłonność osoby do intensywnego przeżywania emocji)
 • Środowisko z dzieciństwa, w którym emocje były ignorowane lub gdzie ich wyrażanie było karane

Podczas terapii DBT osoby uczą się 4 rodzajów umiejętności, takich jak:

 • Uważność
 • Skuteczność Interpersonalna
 • Tolerancja Dolegliwości Psychicznych
 • Regulacja Emocji

Umiejętności pierwotnie wykorzystywane do leczenia BPD, mogą również przynieść korzyść osobom z PTSD. DBT-PTSD znacznie zmniejsza objawy PTSD po trzech miesiącach leczenia, łagodzi depresję oraz niepokój.

2 1 maja, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

STRACH/LĘK

Strach jest podstawową, automatyczną reakcją na jakąś sytuację bądź okoliczności, obejmującą spostrzeżenie rzeczywistego lub potencjalnego zagrożenia. Lęk to długotrwały, złożony stan emocjonalny często wywoływany przez strach. Jest to stan obawy i pobudzenia fizycznego, w którym jesteśmy przekonani, że nie możemy zapanować nad potencjalnie negatywnymi przyszłym zdarzeniami ani ich przewidzieć. Lęk jest zawsze ukierunkowany na przyszłość., jego źródłem jest myślenie typu: “a co będzie, jeżeli?”. Lęk budzą wyobrażone przyszłe niepomyślne zdarzenia albo katastrofy.

Lęk oddziałuje na 4 obszary: fizyczny, emocjonalny, behawioralny i poznawczy.

Objawy fizyczne:

 • przyspieszone bicie serca
 • krótki i szybki oddech
 • ból lub ucisk w klatce piersiowej
 • uczucie dławienia się
 • zawroty głowy
 • pocenie się, uderzenia gorąca, dreszcze
 • nudności, rozstrój żołądka, biegunka
 • drżenie, trzęsienie się
 • mrowienie, drętwienie w rękach i nogach
 • słabość
 • napięcie, sztywność mięśni
 • suchość w ustach

Objawy poznawcze:

 • strach przed utratą panowania nad sobą, bezradność
 • strach przed uszkodzeniem ciała lub śmiercią
 • strach przed negatywną oceną przez innych ludzi
 • budzące strach myśli, obrazy, wspomnienia
 • poczucie wyobcowania
 • słaba koncentracja, rozpraszanie się
 • nadmierna czujność w obawie przed zagrożeniem
 • słaba pamięć
 • utrata obiektywizmu

Objawy behawioralne:

 • unikanie sytuacji zagrożenia
 • ucieczka
 • dążenie do bezpieczeństwa, poszukiwanie wsparcia
 • niepokój, pobudzenie, chodzenie
 • hiperwentylacja
 • bezruch
 • trudności w mówieniu

Objawy emocjonalne:

 • zdenerwowanie, napięcie, pobudzenie
 • przestrach
 • poirytowanie, zdenerwowanie, roztrzęsienie
 • niecierpliwość, frustracja

W celu stwierdzenia, czy lęk u danej osoby kwalifikuje się jako zaburzenie kliniczne, terapeuci oceniają wiele cech:

 1. Nadmierne nasilenie lęku.
 2. Utrzymywanie się lęku. Ludzie przejawiający lęk kliniczny, doświadczają go godzinami, dzień po dniu.
 3. Zakłócający wpływ lęku na codzienne życie. Lęk w postaci klinicznej zwykle zakłóca funkcjonowanie człowieka w pracy, w szkole, w kontaktach z ludźmi, w trakcie wypoczynku. Ludzie z lękiem uogólnionym mogą nie być w stanie zasnąć w nocy z powodu dręczącego ich niepokoju.
 4. Lęk napadowy/paniczny.
 5. Uogólnienie lęku.
 6. Myślenie katastroficzne. Styl myślenia w zaburzeniu lękowym ulega zniekształceniu i prowadzi do przekonania, że poważna zagrożenia są znacznie bardziej prawdopodobne, niż są w rzeczywistości.
 7. Unikanie czynników uruchamiających lęk. Czynnikami uruchamiającymi lęk mogą być sytuacje (zatłoczony sklep, jazda autostradą, miejsca publiczne), ludzie (nieznajomi, ludzie niebudzący zaufania, osoby na stanowiskach, chorzy) albo obiekty (mosty, tunele, szpitale).
 8. Utrata poczucia bezpieczeństwa i spokoju. W zaburzeniach lękowych problem mogą stanowić trudności ze snem.

ZABURZENIA LĘKOWE: WYKAZ STWIERDZEŃ KONTROLNYCH

Ten wykaz zawiera zestaw stwierdzeń dotyczących lęku. Odpowiedz na nie TAK/NIE. Jeśli większość z tych stwierdzeń odnosi się do twojego lęku, zachęcamy byś poszukał profesjonalnej pomocy.

1. Moje epizody lęku są dla mnie umiarkowanie lub bardzo dokuczliwe.

2. Lęk wywołują u mnie zwyczajne sytuacje, z którymi większość ludzi nie ma trudności.

3. Mam epizody lęku codziennie lub co najmniej kilka razy w tygodniu.

4. Mam problemy z lękiem od kilku miesięcy/lat.

5. Moje epizody lęku trwają długo.

6. Unikam pewnych miejsc, sytuacji lub czynności z powodu lęku.

7. Lęk wpływa zakłócająco na moją pracę/naukę, stosunki z ludźmi, relacje w rodzinie.

8. Mam skłonność do myślenia o najgorszych możliwych sytuacjach związanych z moim lękiem.

9. Doznaję nagłego uczucia lęku lub napadów paniki.

10. Mój lęk obejmuje wiele różnych obiektów, sytuacji, ludzi, zadań.

11. Potrzebuję lekarstw by opanować lęk.

12. Zacząłem odczuwać strach przed epizodami lęku.

13. Coraz trudniej jest mi czuć się spokojnie lub bezpiecznie.

14. Bliscy znajomi lub członkowie rodziny uważają, że mam problem z lękiem.

15. Zawsze miałem skłonność do bycia osobą nerwową i lękową.

30 kwietnia, 2020

centrum Amygdala psychoterapię dzieci i nastolatków prowadzi  Aleksandra Radomska. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

Zaburzenie ADHD nazywa się zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). W Europie zaburzenie to nazywa się również zespołem hiperkinetycznym. Na zaburzenie ADHD składają się zaburzenia koncentracji uwagi oraz nadruchliwość i impulsywność.

OBJAWY I KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE

Dzieci z ADHD bardzo łatwo się nudzą, nie potrafią się skupić dłużej niż kilka minut, chyba że je coś zainteresuje lub robią coś, co lubią. Problemy te wynikają ze specyficznych cech uwagi, które nie funkcjonują u dzieci nadpobudliwych prawidłowo. Dzieci z ADHD charakteryzuje nadruchliwość, która może objawiać się zewnętrznie jak i wewnętrznie (odczuwany niepokój). Jednym z przejawów nadruchliwości jest wzmożona gadatliwość. Często nadruchliwość określa się jako nieumiejętność wypoczywania. Nieumiejętność panowania nad swoimi reakcjami jest wynikiem osłabionych mechanizmów hamowania i kontroli. Dzieci z ADHD nie potrafią poczekać na swoją kolej, odpowiadają, za nim pytanie zostanie sformułowane w całości, często przerywają innym wypowiedzi lub rozmowę oraz wypowiadają się bez uwzględniania norm społecznych tzn. przeklinają. Z impulsywnością wiążą się także nieumiejętność przewidywania konsekwencji własnego działania oraz duże problemy z planowaniem pracy.

ZABURZENIA WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE

Jednym z częściej występujących problemów dzieci nadpobudliwych jest niedojrzałość emocjonalna i społeczna. Przyczyną deficytu kompetencji społecznych są słabe umiejętności rozpoznawania emocji u innych osób. Także nieadekwatna samoocena powoduje u dzieci z ADHD trudności w kontaktach z rówieśnikami. U 20-30% dzieci nadpobudliwych występują specyficzne trudności szkolne. W wieku przedszkolnym ograniczają one rozumienie niektórych dźwięków i słów, natomiast w okresie szkolnym pojawiają się trudności z czytaniem, poprawnym pisaniem oraz działaniami matematycznymi.

Częstym towarzyszącym ADHD zaburzeniem są zachowania opozycyjno-buntownicze (ODD) oraz zaburzenia zachowania. Zachowania opozycyjno-buntownicze przejawiają się przeciwstawianiem się dorosłym i ustanowionym przez nich normom oraz celowym dręczeniem innych ludzi. ODD występuje u około połowy dzieci z ADHD. Zaburzenia zachowania występują u 20-40% dzieci nadpobudliwych. Zaburzenia zachowania mogą manifestować się przez agresję wobec ludzi i zwierząt, niszczenie czyjejś własności, oszustwo, kradzież i łamanie ważnych reguł.

Innym powikłaniem ADHD jest otyłość. Dzieci nadpobudliwe niejednokrotnie objadają się tak, jakby organizm nie sygnalizował im, że są najedzone. Ciągłe chrupanie czegoś i podjadanie jest częstym zjawiskiem wśród dzieci z ADHD. U wielu osób z ADHD występują zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe, drażliwość, depresja oraz tiki. Zaburzeniem współtowarzyszącym ADHD jest ChAD, choroba afektywna dwubiegunowa.

PSYCHOTERAPIA

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest najczęściej wykorzystywana w leczeniu ADHD. Istotą poznawczego składnika CBT jest uczenie dzieci skuteczniejszego rozwiązywania problemów i umiejętności samokontroli. Oddziaływania behawioralne obejmują takie metody pracy jak: systemy punktowe połączone z nagrodami, dzienne i tygodniowe raporty dotyczące zachowania, treningi umiejętności społecznych i rozwiązywania problemów. Ważne jest również dopasowanie środowiska szkolno-klasowego do potrzeb dziecka z ADHD. Dostosowanie klasy szkolnej do potrzeb ucznia z ADHD wymaga od nauczyciela podjęcia określonych działań:

 • zapewnienia odpowiedniego miejsca w klasie (możliwie blisko nauczyciela)
 • informowania dzieci o wszystkich zmianach
 • zapoznania uczniów z regulaminem i klasowymi zasadami
 • wyznaczenie zadań i obowiązków uczniom
 • wyznaczenia w klasie spokojnego miejsca, w którym dzieci będą mogły uspokoić się i wyciszyć
 • stosowania systemu krótkich i jednoznacznych poleceń