Tag Archives: PSYCHOLOG

  • 0

Psychotraumatolog

Tags : 

Psychotraumatolog udziela porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym traumy po nagłych zdarzeniach takich jak: działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie. Specjalista ten pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną oraz odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Psychotraumatolog pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ofiarami traumy.

Psychotraumatolog pracuje w: ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, zakładach karnych i poprawczych.

Do jego zadań należy:

  • nawiązanie relacji terapeutycznej z osobą w sytuacji kryzysowej
  • rozpoznanie doświadczenia traumatycznego, jego objawów i skutków takich jak: zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy, zaburzenia psychosomatyczne, zagrożenie samobójstwem, autoagresja i samookaleczenie, trudności adaptacyjne w pełnieniu ról społecznych
  • diagnozowania stanu psychicznego z wykorzystaniem technik wyobrażeniowych, praca z reakcjami obronnymi po traumatycznym doświadczeniu (rozszczepienie, dysocjacja)
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób doświadczających traumy oraz ich rodzin
  • zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną
  • udzielenie pomocy pacjentowi w przepracowywaniu traumy
  • wspieranie pacjenta w rozwijaniu umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwania dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych
  • opracowywanie programów i prowadzenie szkoleń psychoedukacyjnych dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, lekarzy, ratowników medycznych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników zarządzania kryzysowego

W centrum „Amygdala” przyjmują psychotraumatolodzy: Michał Dolistowski tel: 796-881-238 oraz Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.


  • 0

Diagnoza psychologiczna-psycholog diagnosta

Tags : 

Psycholog-Diagnosta swoją pracę może wykonywać w gabinecie psychoterapeutycznym, szpitalu psychiatrycznym, ośrodku leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego, w fundacji. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz przeprowadzeniu wywiadu diagnostycznego ma możliwość oceny, czy objawy, które zgłasza dana osoba, mogą być początkiem problemów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz zalecenia odpowiedniej dla danej osoby formy leczenia (konsultacja u psychiatry, psychoterapia).

By postawić diagnozę zazwyczaj są potrzebne 2 lub 3 spotkania. Na pierwszym spotkaniu psycholog poznaje pacjenta, omawia z nim zasady współpracy oraz określa jakie potrzeby ma klient i jakie kwestionariusze mogą być potrzebne by postawić diagnozę. Proces stawiania diagnozy poprzedzony jest umową, zwaną też kontraktem diagnostycznym, między psychologiem, a osobą badaną, która wyraża zgodę na wykonanie różnych zadań, będących podstawą rozpoznania i oceny jej funkcjonowania. Podczas wywiadu diagnostycznego psycholog zadaje pytania o rzeczywistość osoby badanej, dzięki czemu może ocenić, w jakim stanie psychicznym znajduje się dana osoba.

Diagnozę przeprowadza się w sytuacjach, gdy dana osoba przeżywa kryzys lub występują u niej objawy, które mogą świadczyć o chorobach i zaburzeniach takich jak.: choroba afektywna- dwubiegunowa, depresja, lęk, napady paniki,  schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia osobowości,  zaburzenie stresowe pourazowe.

By postawić diagnozę, psycholog może poprosić osobę badaną o wypełnienie kwestionariuszy, dzięki którym możliwa jest precyzyjna i dokładna ocena stanu zdrowia pacjenta. Psycholog wyjaśnia pacjentowi krok po kroku na czym polegają zadania z kwestionariusza. Gdy pacjent ukończy jego wykonywanie, psycholog ocenia odpowiedzi na wyznaczonych do tego skalach i na tej podstawie tworzy potem pisemną opinię dotyczącą stanu zdrowia psychicznego. Podczas końcowego spotkania psycholog zapoznaje pacjenta z treścią opinii oraz wyjaśnia wszystkie niejasności.

W centrum „Amygdala” dyplomowanymi psychologami diagnostami -certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- są Michał Dolistowski tel: 796-881-238 i Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy