Tag Archives: diagnoza osobowości

  • 0

Ocena Kliniczna i Diagnoza

Tags : 

Ocena kliniczna to procedura, w której trakcie psycholog, wykorzystując testy psychologiczne, obserwacje i wywiady, podsumowuje objawy i problemy pacjenta. Diagnoza kliniczna to proces dochodzenia do klasyfikacji objawów klienta według wytycznych jasno zdefiniowanych w takich klasyfikacjach jak DSM-5 czy ICD-10.

PODSTAWOWE ELEMENTY OCENY

Psycholog musi rozpoznać podstawowy problem, czyli główne objawy występujące u pacjenta i prezentowane przez niego zachowania. Psycholog szuka odpowiedzi na pytania czy jest to problem wywołany stresorem środowiskowym, takim jak rozwód lub utrata pracy, czy może jest to manifestacja jakiegoś poważniejszego i długotrwałego zaburzenia, od jak dawna dany stan trwa i jak klient radzi sobie z tym problemem, z jakiej pomocy korzystał do tej pory, czy występują oznaki zachowań autodestrukcyjnych, do jakiego stopnia problem wpływa na jakość pełnienia przez niego ról społecznych, czy zachowania klienta spełniają kryteria któregoś z wzorców opisanych w podręczniku diagnostycznym DSM-5? Właściwa ocena powinna zawierać obiektywny opis zachowania danej osoby. Jak zazwyczaj reaguje ona na innych ludzi? Czy w jej zachowaniu występuje nadmierne objadanie się lub picie? Czy prezentuje ona jakieś zauważalne deficyty, na przykład umiejętności społecznych? Do jakiego stopnia jej zachowanie jest dostosowane do sytuacji?

Ocena powinna zawierać opis wszelkich mających znaczenie trwałych cech osobowości klienta. Czy klient potrafi przyjąć oferowaną pomoc? Czy jest zdolny do autentycznego zaangażowania uczuciowego i czy jest w stanie przyjąć na siebie odpowiedzialność za dobro drugiego człowieka? Ważna jest także ocena kontekstu społecznego, w jakim klient funkcjonuje. Jakie czynniki stresogenne występują w jego życiu i na jakie wsparcie może on liczyć? Ocena powinna umożliwić psychologowi opracowywanie hipotez na temat zachowań klienta w przyszłości. Które zachowania należy zmienić w pierwszej kolejności i jakie metody terapii mogą być w tym najskuteczniejsze? Jak dużych zmian można się spodziewać po zastosowaniu konkretnej terapii?

RZETELNOŚĆ, TRAFNOŚĆ I STANDARYZACJA OCENY

Test lub pomiar psychologiczny, aby był skuteczny, musi być rzetelny. Rzetelność opisuje stopień, z jakim narzędzie pomiarowe daje taki sam wynik za każdym razem, gdy używane jest do oceny tej samej rzeczy. W kontekście klasyfikacji lub oceny psychologicznej rzetelność to stopień, w jakim narzędzie pomiaru jest zgodne w ocenie, że zachowanie danej osoby pasuje do konkretnej kategorii diagnostycznej. Test psychologiczny i system klasyfikacji muszą być trafne. Trafność to stopień, w jakim narzędzie pomiaru rzeczywiście mierzy to, do czego mierzenia zostało stworzone. Standaryzacja to proces stosowania, punktowania i interpretowania testu psychologicznego w konsekwentny, czyli standardowy, sposób.

RELACJA TERAPEUTYCZNA

Aby ocena psychologiczna dała jasny obraz zachowań i symptomów klienta, ten musi czuć się komfortowo podczas rozmowy z psychologiem. Osoba badana musi mieć przekonanie, iż badanie pomoże psychologowi w pełni zrozumieć jej problemy, a także musi wiedzieć, w jaki sposób testy zostaną przeprowadzone i jak zostaną włączone w proces oceny jej stanu zdrowia. Psycholog powinien wyjaśnić, jak będzie przebiegać ocena i w jaki sposób uzyskane w wyniku badania informacje pomogą stworzyć jasny obraz problemów danego klienta. Klient otrzymuje informację, że uczucia, przekonania, postawy i szczegóły z życia osobistego, którymi dzieli się on z psychologiem, zostaną użyte w odpowiedni sposób, będą objęte ścisłą tajemnicą.

OCENA PSYCHOSPOŁECZNA

Ocena psychospołeczna to uzyskanie realistycznego obrazu osoby badanej w interakcji z jej środowiskiem społecznym. Obraz taki zawiera istotne informacje o cechach osobowościowych klienta i aktualnym poziomie jego funkcjonowania, a także dane na temat stresorów, z jakimi styka się on w swoim życiu, oraz dotyczące zasobów, jakimi dysponuje. Jedną z metod służącą do przeprowadzenia oceny psychospołecznej jest wywiad.

Wywiad to na ogół osobista rozmowa z klientem, pod czas której psycholog uzyskuje informacje o różnych aspektach jego sytuacji, jego zachowaniu i osobowości. Jednym z przydatnych narzędzi oceny, jakimi dysponuje psycholog, jest bezpośrednia obserwacja charakterystycznych zachowań klienta. Głównym celem obserwacji jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania psychicznego danej osoby dzięki przyjrzeniu się jej wyglądowi i zachowaniom w różnych kontekstach. Wielu psychologów oprócz dokonywania obserwacji prosi klientów o pomoc w zbieraniu potrzebnych danych, zlecając im prowadzenie samoobserwacji, czyli obserwowanie oraz opisywanie własnych zachowań, myśli i odczuć w różnych sytuacjach.

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Naukowo opracowane testy psychologiczne to wystandaryzowane zestawy procedur lub zadań służące do uzyskania przykładów zachowań osoby badanej. Reakcje badanego porównuje się z reakcjami innych osób o podobnych cechach demograficznych, zwykle za pomocą ustalonych norm testowych lub rozkładu wyników testu. Za pomocą testów psychologicznych można mierzyć takie cechy, jak: wzorce radzenia sobie, wzorce motywacji, cechy osobowości, zachowania związane z pełnionymi rolami, wartości, poziom depresji lub lęku oraz funkcje intelektualne. W praktyce psychologicznej stosuje się dwie główne kategorie testów: testy inteligencji i testy osobowości (projekcyjne i obiektywne).

Do pomiaru zdolności intelektualnych dzieci stosuje się takie narzędzia jak Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci-WISC-R. Najpopularniejszym testem inteligencji dla dorosłych jest Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych-WAIS-R. Skala zawiera materiał werbalny i zadaniowy i składa się z 15 testów.

Testy projekcyjne mają na celu odkrycie, w jaki sposób struktura osobowości danej osoby i jej doświadczenia z przeszłości wpływają na postrzeganie przez nią dwuznacznych sygnałów płynących z otoczenia. Najbardziej znane testy projekcyjne to test plam atramentowych Rorschacha, Test Apercepcji Tematycznej i test zdań niedokończonych.

Obiektywne testy osobowości to narzędzia ustrukturalizowane, wykorzystujące kwestionariusze, inwentarze samoopisu lub skale oceny, które zawierają starannie sformułowane pytania lub stwierdzenia oraz kilka podanych odpowiedzi do wyboru. Jednym z najpopularniejszych testów osobowości jest NEO-PI-R (Neuroticism-Extroversion-Openness Personality Inventory), który dostarcza informacji na temat głównych czynników osobowościowych. Najczęściej stosowanym testem oceny osobowości jest Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI-2). Stosowany jest w badaniach klinicznych i sądowych oraz w badaniach naukowych poświęconych objawom psychopatologicznym.

KLASYFIKACJA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Obecnie w użyciu są dwa główne systemy klasyfikacji chorób psychiatrycznych: międzynarodowa klasyfikacja chorób opracowana przez Światową Organizację Zdrowia International classification of diseases (ICD-10) oraz Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń psychicznych) Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-5). Podręcznik DSM-5 określa, które podtypy zaburzeń psychicznych są aktualnie oficjalnie uznane, i dla każdego z nich podaje zestaw kryteriów.

Opracowano kilka wzorców ustrukturalizowanych wywiadów diagnostycznych. W praktyce klinicznej i badaniach naukowych popularny jest Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny SCID-5, za pomocą którego uzyskuje się diagnozy ściśle odpowiadające kryteriom diagnostycznym podręcznika DSM-5.

Podsumowując, celem oceny psychologicznej jest rozpoznanie i opisanie objawów pacjenta, określenie, na ile jego problemy są poważne i przewlekłe, wykrycie czynników, które mogły przyczynić się do powstania problemów, oraz zbadanie zasobów, którymi pacjent dysponuje, a które można wykorzystać w programie leczenia.


centrum „Amygdala” dyplomowanymi psychologami diagnostami -certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- są Michał Dolistowski tel: 796-881-238 i Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.


  • 0

Diagnoza psychologiczna-psycholog diagnosta

Tags : 

Psycholog-Diagnosta swoją pracę może wykonywać w gabinecie psychoterapeutycznym, szpitalu psychiatrycznym, ośrodku leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego, w fundacji. Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu oraz przeprowadzeniu wywiadu diagnostycznego ma możliwość oceny, czy objawy, które zgłasza dana osoba, mogą być początkiem problemów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz zalecenia odpowiedniej dla danej osoby formy leczenia (konsultacja u psychiatry, psychoterapia).

By postawić diagnozę zazwyczaj są potrzebne 2 lub 3 spotkania. Na pierwszym spotkaniu psycholog poznaje pacjenta, omawia z nim zasady współpracy oraz określa jakie potrzeby ma klient i jakie kwestionariusze mogą być potrzebne by postawić diagnozę. Proces stawiania diagnozy poprzedzony jest umową, zwaną też kontraktem diagnostycznym, między psychologiem, a osobą badaną, która wyraża zgodę na wykonanie różnych zadań, będących podstawą rozpoznania i oceny jej funkcjonowania. Podczas wywiadu diagnostycznego psycholog zadaje pytania o rzeczywistość osoby badanej, dzięki czemu może ocenić, w jakim stanie psychicznym znajduje się dana osoba.

Diagnozę przeprowadza się w sytuacjach, gdy dana osoba przeżywa kryzys lub występują u niej objawy, które mogą świadczyć o chorobach i zaburzeniach takich jak.: choroba afektywna- dwubiegunowa, depresja, lęk, napady paniki,  schizofrenia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzenia osobowości,  zaburzenie stresowe pourazowe.

By postawić diagnozę, psycholog może poprosić osobę badaną o wypełnienie kwestionariuszy, dzięki którym możliwa jest precyzyjna i dokładna ocena stanu zdrowia pacjenta. Psycholog wyjaśnia pacjentowi krok po kroku na czym polegają zadania z kwestionariusza. Gdy pacjent ukończy jego wykonywanie, psycholog ocenia odpowiedzi na wyznaczonych do tego skalach i na tej podstawie tworzy potem pisemną opinię dotyczącą stanu zdrowia psychicznego. Podczas końcowego spotkania psycholog zapoznaje pacjenta z treścią opinii oraz wyjaśnia wszystkie niejasności.

W centrum „Amygdala” dyplomowanymi psychologami diagnostami -certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- są Michał Dolistowski tel: 796-881-238 i Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.


  • 0

Badanie osobowości – Kasia Janczuk

Tags : 

Badanie osobowości – mapa do kariery

Katarzyna Janczuk*

Badanie osobowości może się okazać sposobem na rozwinięcie skrzydeł w pracy i pozostanie w zgodzie ze sobą.

Dramaty ludzkie, między innymi zawodowe, wynikają czasami z małej znajomości samego siebie. Niektórzy tkwią od lat w zawodzie, którego nie lubią, ponieważ się przyzwyczaili. Na zmiany się nie decydują z obawy, że się nie sprawdzą. Przeżywają kryzys ponieważ gdzieś w środku czują, że są w stanie więcej osiągnąć. Punktem startowym może być zbadanie osobowości zawodowej.

Poznać prawdę o sobie

Jednym ze sposobów poznania prawdy o sobie, a może raczej przypomnienia jej, jest badanie osobowości – inaczej profilu osobistego. Różnego rodzaju badania osobowości, zwłaszcza prowadzone w środowisku pracy, są dla wielu osób stresujące.

Nie brakuje takich metod profilowania, które pokazują przede wszystkim silne strony badanej osoby. Ułatwia to wykorzystanie naturalnych uzdolnień oraz wskazuje kierunki rozwoju. Takie podejście jest wartością nieocenioną zarówno dla młodego pracownika u progu kariery zawodowej, jak i osób, które myślą o dalszym rozwoju.

– Wykorzystuję mocne strony i zarządzam słabszymi. Po badaniu mam świadomość, na jakich stanowiskach się sprawdzę. Łatwiej jest mi budować własną ścieżkę kariery zawodowej – mówi menedżer z branży obrotu nieruchomościami.

Także z punktu widzenia przełożonego istotne jest traktowanie każdego pracownika jako Talentu przez duże „T”. Dyrektorzy firm, którzy wraz z zespołami wzięli udział w badaniach, podkreślają ich skuteczność, ponieważ mogą lepiej rozdzielać zadania pomiędzy pracowników i dużo skuteczniej ich motywować. Oto wypowiedzi kilku szefów firm:

– Po badaniu oceniam pracę, motywuję i przydzielam zadania w inny sposób niż wcześniej. Opieram się na tzw. mocnych stronach podwładnych i rozwijam je, zamiast dawać wszystkim „po równo”. W ten sposób pracownicy wykonują to, w czym czują się najlepiej, a firma działa efektywniej.

– Jako szef zespołu mogę skuteczniej motywować ludzi, aby pracowali nad wspólnymi celami i podchodzili do siebie z szacunkiem. Pracownicy łatwiej identyfikują się ze swoim stylem działania i świadomie  pogłębiają wiedzę o różnicach osobowości w zespole.

Oczywiście badanie pokazuje też ryzyko, które wiąże się z określonymi zachowaniami.  Te, które są pożądane w jednym środowisku, np. kreatywność i elastyczne podejście do wykonywania zadań, będą ryzykiem w innym, preferującym ścisłe przestrzeganie procedur.

Jeśli wykorzysta się wiedzę z badania i sesji informacji zwrotnej do szlifowania własnego talentu można wiele zyskać.

Jak, za ile i po co?

Na rynku dostępne są różne badania osobowości. Większość z nich składa się z dwóch etapów. Krok pierwszy to wypełnienie kwestionariusza online. Następnie w systemie, do  którego dostęp ma licencjonowany trener opracowywany jest raport. Drugim krokiem jest omówienie profilu zawodowego podczas spotkania z trenerem, co trwa około 1,5 godziny. Z badań osobowości korzystają najczęściej szefowie firm, menedżerowie, doradcy zawodowi i osoby indywidualne chcące zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Ceny są zróżnicowane zależnie od firmy, zakresu i ilości opracowywanych raportów oraz czasu trwania sesji z trenerem. Są to kwoty od kilkuset złotych za jedno badanie.

Według teorii rozwoju C.G. Junga preferencje typu osobowości są wrodzone. Mamy jednak wpływ na swoje zachowania, które zależnie od środowiska możemy modyfikować. Należy jednak pamiętać, że działając niezgodnie z naturalnymi preferencjami, nie można być w pełni efektywnym, ponieważ znaczną część energii przeznacza się na walkę z sobą samym. Osobie z natury dominującej, trudno będzie działać zespołowo, natomiast osoba z natury kolektywna może mieć trudności w szybkim podejmowaniu decyzji bez konsultacji. Zmiana może polegać na tym, żeby „od dzisiaj” wzmacniać to, co w nas mocne. I nie chodzi tutaj o zmianę pracy (chociaż czasami może to być wskazane), ale o wykonywanie dotychczasowych obowiązków w nieco inny sposób. Na badaniu mogą szczególnie zyskać osoby młode, które nie są jeszcze w pełni świadome swoich atutów zawodowych.

Aby przełożyć badanie na sukces najpierw należy odkryć własny talent. Można to zrobić za pomocą sprawdzonych narzędzi, a następnie podążać drogą, której cel to realizowanie pasji. Te dwie czynności są równie ważne i niezbędne do osiągnięcia sukcesu i cieszeniem się nim. Nie można zapomnieć o pracowitości. Anegdota o  Bernardzie Show mówi, że na pytanie,  „Co ważniejsze dla sukcesu, talent czy pracowitość?” – odpowiedział pytaniem:  „A co ważniejsze w rowerze,  przednie czy tylne koło?”

Do sukcesu, oprócz talentu, potrzebne są również wysiłek i wytrwałość.

*Autorka jest doświadczonym trenerem biznesu i umiejętności psychologicznych, oraz certyfikowanym użytkownikiem narzędzi psychometrycznych Facet5 i MBTI.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy