Badania studentów i uczniów

Date:21 Lip, 2017

Badania studentów i uczniów

Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia* /kontynuowania*/ nauki.

Przed rozpoczęciem nauki w szkole zawodowej uczniowie są kierowani przez szkołę na obowiązkowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu badań otrzymują zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia* /kontynuowania*/ nauki. Natomiast przepis art. 191 § 1 k. p. stanowi, że wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Czy można jednak uznać, że orzeczenie, które uczeń otrzymuje przed rozpoczęciem nauki w szkole spełnia wymogi art. 191 § 1 Kp i jest wystarczające do zawarcia umowy?

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniowie tych szkół oraz studenci, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia  muszą poddać się badaniom lekarskim, mającym na celu ocenę możliwości pobierania nauki, uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich. Kwestie związane z przeprowadzaniem tych badań regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz.1045).

Zgodnie z przepisami § 2 i 3 w/w rozporządzenia skierowanie na badanie wydaje odpowiednio szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa lub jednostka uprawniona do prowadzenia studiów doktoranckich, a badania przeprowadzają lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt 4 Kodeksu pracy.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego zawierającego zaświadczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, zaświadczenie zawiera elementy wymienione w § 4 ust 4 w/w rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami § 2 pkt 5 w/w rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
2) przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń według wzoru określonego w załączniku do ww. rozporządzenia.