Category Archives: PSYCHOTRAUMATOLOGIA

 • 0

Psychoterapia Systemowa

Tags : 

PRZEMOC W RODZINIE

Systemową terapię rodzinną stosuje się w stosunku do rodzin, w których dochodzi do przemocy. Definicja Jerzego Melliburdy określa przemoc jako intencjonalne naruszenie mocy oraz wszelkich praw i dóbr osobistych osoby w sposób uniemożliwiający jej obronę i powodujący szkody psychiczne, fizyczne i materialne. Według Wandy Sztander, celem przemocy jest uczynienie z człowieka istoty bezwolnej. Przemoc jest najczęściej związana z agresją. Jej działanie jest szczególnie destruktywne, gdyż jest wkomponowane w system wychowawczy stosowany w rodzinie lub w szerszej społeczności. Adam Frączek wymienia cztery podstawowe sposoby złego traktowania dziecka, takie jak: przemoc fizyczna, znęcanie psychiczne, seksualne eksploatowanie dziecka oraz zaniedbywanie.

INTERWENCJA W KRYZYSIE

Istnieją wyspecjalizowane ośrodki i zespoły zajmujące się interwencją w sytuacjach przemocy, mającą na celu jej powstrzymanie, zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom i pomoc w radzeniu sobie w kryzysie. Niezbędna jest profesjonalna pomoc ukierunkowana na złagodzenie ostrych objawów urazu u dzieci i dorosłych, będących bezpośrednim następstwem przemocy. Kładzie się tutaj nacisk na przywrócenie osobie wiary we własne siły tak, aby była zdolna do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości. Wymaga to od psychoterapeuty dostrzegania zasobów pacjenta i nie wyręczania go we wszystkim oraz przestrzegania granic kontraktu terapeutycznego.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

Psychoterapia indywidualna dorosłych ofiar przemocy trwa do 5 lat, a częstotliwość spotkań zależy od potrzeb pacjenta. Praca terapeutyczna z ofiarą przemocy powinna zmierzać do przywrócenia jej wiary we własne siły. Pierwszym krokiem na drodze do tego celu jest odzyskanie przez pacjenta kontroli. Zadaniem pierwszego stadium leczenia ofiar przemocy jest zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa. Kolejne kroki to odtworzenie historii urazu i przeżycie żałoby (opłakanie strat). Dopiero po przejściu tej trudnej dla pacjenta drogi rozpamiętywania, konfrontacji z negatywnymi uczuciami, możliwy jest etap trzeci, polegający na odbudowie związków społecznych i powrocie do normalnego życia. Dopiero po odzyskaniu siebie, pacjent może odzyskać kontakt z innymi, a także nadać swojemu życiu sens. Kontakt z psychoterapeutą stanowi podstawę tej zmiany.

ODDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE WOBEC DZIECI

W zależności od wieku dziecka stosuje się stosowną formę psychoterapii, pamiętając zawsze o konieczności zapewnienia poczucia bezpieczeństwa jako warunku pracy terapeutycznej. Z tego powodu praca terapeutyczna powinna obejmować dziecko wraz z jego opiekunem lub rodziną. Dotyczy to szczególnie małych dzieci. Psychoterapia nastawiona jest zawsze na odbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz odbudowanie uszkodzonej więzi. Materiałem psychoterapii może być wspólna zabawa. Gdy mamy do czynienia ze starszym dzieckiem i możliwa jest rozmowa, zwraca się uwagę również na zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i dopiero wtedy odpamiętanie urazu i odreagowanie związanych z tym uczuć. Psychoterapeuta zwraca uwagę na pracę nad doświadczanym przez dziecko odwróceniem roli w relacjach z wykorzystującym je emocjonalnie rodzicem.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA DLA OFIAR PRZEMOCY

W sytuacji kryzysu, w jakim znajduje się człowiek doznający przemocy, niekwestionowana jest rola wsparcia społecznego. Takie wsparcie może dawać grupa osób z podobnymi doświadczeniami. Grupy wsparcia dla ofiar przemocy mają różny charakter: mogą być otwarte i mało ustrukturowane, nastawione na odreagowanie i radzenie sobie z negatywnymi uczuciami, mogą zawierać elementy psychoedukacji, być skoncentrowane na uczeniu radzenia sobie w życiu. Wszystkie one nastawione są na wzajemne wsparcie w grupie, w której uczestnictwo daje poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza izolację, pomaga odbudować więzi z innymi. Grupy terapeutyczne stanowią miejsce do przepracowania objawów pourazowych. Uczestnik grupy terapeutycznej powinien być gotowy do rekonstrukcji historii urazu w grupie, w której toczy się praca nad przekształcaniem traumatycznych wspomnień. Kolejnym etapem leczenia jest odbudowanie związków i projektowanie swojej przyszłości.

TERAPIA RODZINY Z PRZEMOCĄ

W sytuacji wysokiej motywacji do zmiany i przy odpowiedniej kwalifikacji do terapii, praca z rodziną z przemocą może przynieść dobre efekty terapeutyczne dla wszystkich jej członków. Terapia rodziny z przemocą składa się z 6 etapów.

NAWIĄZANIE KONTAKTU Z RODZINĄ

Celem tego etapu jest:

 • wzajemne poznanie się rodziny i terapeutów
 • wytworzenie wewnętrznej motywacji u członków rodziny
 • wprowadzenie wątpliwości odnośnie silnego przeświadczenia członków rodziny, że zmiana destruktywnej sytuacji jest niemożliwa

Podstawową metodą na tym etapie jest prowadzenie rozmów w taki sposób, aby rodzina uznała, że terapeuci chcą wszystkich poznać, wysłuchać, zrozumieć i pomóc. W terapii rodzinnej zazwyczaj istnieje wspólny cel terapeuty i pacjenta (tym pacjentem jest rodzina), którym jest ustąpienie objawów. Sprawca przemocy w rodzinie powinien potraktować terapię rodzinną jako taką, która jest też jego wyborem. Stanie się to wtedy, gdy uzna, że psychoterapia leży w jego interesie. W tym etapie ważne jest to, aby rodzina przyjęła jako warunek konieczny, że współpraca terapeutyczna oznacza brak zgody na przemoc.

OPISANIE PROBLEMÓW RODZINY

Celem tego etapu jest stworzenie wiarygodnego, dokładnego, szczegółowego opisu zajść związanych z przemocą zarówno przeszłych, jak i aktualnych gdyż:

 • samo podzielenie się doznaną krzywdą zazwyczaj przynosi ulgę
 • stanowi akt zarejestrowania przemocy
 • poprzez szczegółowy opis dociera się do różnych informacji
 • osoby poszkodowane np. dzieci mogą mieć uczucie, że ktoś spoza rodziny wie co się działo, jaka krzywda je spotkała. Osoba stosująca przemoc wie, że to, co robiła, zostało ujawnione, oraz że otwarta rozmowa na ten temat będzie kontynuowana
 • zostaje opisany impas rodziny, bezradność jej członków, wieloletnie tolerowanie zachowań przemocowych, oraz ogromne lub nieodwracalne następstwa

Powinno dojść do wysłuchania relacji członków rodziny w obecności osoby, która tę przemoc stosuje.

UZGADNIANIE WARUNKÓW TERAPII RODZINNEJ

Celem tego etapu jest przyjęcie przez rodzinę, a w szczególności przez sprawcę:

 • oceny przemocy jako zachowań szkodliwych i niedopuszczalnych
 • założenia, że zachowania związane ze stosowaniem przemocy nie polegają na utracie kontroli, lecz przeciwnie – są formą sprawowania skutecznej kontroli. Osoba stosująca przemoc powinna przyjąć do wiadomości, że są to działania świadome, że posiada kontrolę nad swoimi impulsami i potrafi w różnych innych sytuacjach zachować się nie agresywnie
 • warunku koniecznego, że dalsza terapia jest możliwa jedynie wówczas, gdy przemoc w rodzinie ustanie

Trzeba pamiętać, że przemoc w rodzinie często idzie w parze z uzależnieniem od alkoholu, z podobnymi wzorcami z przeszłości, z trudnościami socjalnymi, biedą, bezrobociem, niskim statusem społecznym, związaną z tym izolacją dzieci. Dlatego często same rozmowy nie wystarczą. Terapeuci podejmują niekiedy działania interwencyjne. Wymaga to wydolności zespołu terapeutycznego do współpracy z sądem i innymi instytucjami. Rodzina musi mieć pewność, że terapeuci są gotowi poinformować sąd w sytuacji, gdy znów dojdzie do przestępstwa, jakim jest znęcanie się nad drugim człowiekiem.

KONTYNUACJA TERAPII

Celem etapu jest pogłębienie omawianych problemów poprzez:

 • analizowanie przeszłości rodziny, wzorców generacyjnych, osobistych doświadczeń rodziców, ich relacji małżeńskiej
 • przypominanie członkom rodziny, że nie wyrażają zgody na przemoc
 • ukazywanie mechanizmu, w jaki sposób rodzice wikłają swoje dzieci w to, aby stanowiły ich „drużynę” we wzajemnej walce, której wcale nie chcą zakończyć
 • uświadomienie, w jaki sposób przejmowana przez dzieci odpowiedzialność za bezpieczeństwo matki i istnienie rodziny jako całości zmienia ich widzenie świata
 • podtrzymanie pozytywnej zmiany w zachowaniu osoby, która wcześniej była sprawcą przemocy.

Celem terapii rodzinnej jest wytworzenie nawyku w rodzinie do prowadzenia rozmowy, w której:

 • opinie wszystkich członków rodziny są szanowane
 • osoba, która mówi jest słuchana i inni starają się ją zrozumieć
 • wypowiadane są zdania, których dotąd wypowiedzieć nie było wolno
 • dzieci zostają dopuszczone do głosu, wysłuchane i nic im nie grozi, jeśli powiedzą to co myślą. Uczą się wyrażać wprost swoje odczucia
 • dzieci przestają być obiektami do odreagowywania napięć
 • prezentowane są różnice zdań pomiędzy członkami rodziny, ale nie przeradzają się one w agresywny konflikt

TOWARZYSZENIE RODZINIE W POSZUKIWANIU NOWYCH ROZWIĄZAŃ

Celem tego etapu jest praca nad znalezieniem i utrwaleniem nowych wzorców relacji, gdy ustanie przemoc.

ZAKOŃCZENIE TERAPII

W tej fazie pracy może dojść do rozstania z rodziną lub przeformułowania celu dalszych spotkań terapeutycznych. Wszystkie wymienione sposoby terapii wobec ofiar przemocy dążą do odbudowania poczucia bezpieczeństwa tych osób i poczucia kontroli, dzięki czemu odzyskują one poczucie własnej wartości i pozbywają się dotkliwych objawów. Jednak nieuchronne w terapii jest przejście przez etap analizy doświadczeń urazowych po to, aby się od nich uwolnić. Dopiero wtedy możliwe jest zbudowanie satysfakcjonujących relacji społecznych.


W centrum „Amygdala” oferujemy diagnozę psychologiczną i psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby zainteresowane umówieniem konsultacji zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


 • 0

Przyczyny zaburzeń psychicznych

Tags : 

Psychologia zaburzeń zajmuje się szukaniem odpowiedzi na pytanie o to, co sprawia, że ludzie odczuwają psychiczne cierpienie i przejawiają nieprzystosowane zachowania.

Skłonność do rozwinięcia się zaburzenia czy choroby jest nazywana podatnością. Przyjmuje się, że wiele zaburzeń psychicznych pojawia się w momencie, gdy na osobę mającą skłonność do danego zaburzenia- podatną na nie- zaczynają oddziaływać określone stresory.

Stres to doświadczenie lub reakcja jednostki na okoliczności postrzegane przez nią jako zbyt obciążające lub przerastające jej możliwości radzenia sobie. O stresie mówimy na ogół wówczas, gdy jednostka styka się z epizodycznymi lub stale występującymi wydarzeniami, które są niepożądane. Przykładem może być sytuacja dziecka przeżywającego śmierć jednego z rodziców, u którego na skutek tych przeżyć może rozwinąć się predyspozycja do depresji lub podatność na tę chorobę w dorosłym życiu.

BIOLOGICZNE CZYNNIKI SPRAWCZE

Tradycyjna perspektywa biologiczna traktuje zaburzenia psychiczne jako choroby, których główne objawy mają charakter poznawczy, emocjonalny lub behawioralny. Zaburzenia psychiczne są zatem rozpatrywane jako zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, autonomicznego układu nerwowego i/ lub układu hormonalnego, które zostały albo odziedziczone, albo wywołane jakimiś procesami chorobowymi.

Istnieją 4 kategorie czynników biologicznych, które odgrywają szczególną rolę w rozwoju nieadaptacyjnych zachowań. Są to: nieprawidłowości dotyczące neuroprzekaźników i hormonów w mózgu oraz w innych częściach układu nerwowego, podatność genetyczna, temperament oraz dysfunkcja mózgu i plastyczność nerwowa.

Nieprawidłowości związane z układem hormonalnym mogą prowadzić do depresji i zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD). Badania z dziedziny genetyki rozwojowej wykazały, że poważne wady lub zaburzenia mogą być związane z nieprawidłowościami dotyczącymi struktury lub liczby chromosomów. Na przykład zespół Downa to zaburzenie intelektualne (charakteryzuje się również rozpoznawalnymi rysami twarzy- płaski profil i skośne oczy) spowodowane trisomią (obecnością trzech zamiast dwóch chromosomów) chromosomu 21. Zaburzenia psychiczne prawie zawsze są poligeniczne, czyli że wpływa na nie wiele genów. Geny mogą wywołać na przykład nieprawidłowości w budowie ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia procesów chemicznych zachodzących w mózgu oraz gospodarki hormonalnej organizmu bądź nadmierny wzrost lub nadmierny spadek reaktywności autonomicznego układu nerwowego, pośredniczącego w powstawaniu wielu reakcji emocjonalnych człowieka.

PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA

Zygmunt Freud założył szkołę psychoanalityczną, która podkreśla znaczenie nieświadomych motywów i myśli oraz ich dynamiczne wzajemne powiązania determinujące zachowanie- zarówno normalne, jak i zaburzone. Według Freuda w głębi nieświadomości kryją się bolesne wspomnienia, zakazane pragnienia i inne doświadczenia, które zostały wyparte ze świadomości. Freud był przekonany, że treści nieświadome wciąż szukają możliwości ekspresji, więc pojawiają się w fantazjach, snach, przejęzyczeniach. Dopóki nie zostaną przywrócone do świadomości i z nią zintegrowane- na przykład za pomocą psychoanalizy- dopóty mogą wywoływać zachowania irracjonalne i nieprzystosowane. Według Freuda niemożność rozwiązania wewnątrzpsychicznych konfliktów prowadzi do zaburzeń psychicznych.

Według psychologów behawioralnych, analiza bezpośrednio obserwowalnych zachowań oraz bodźców i warunków wzmacniających, które je kontrolują, może być podstawą zrozumienia ludzkiego zachowania, zarówno normalnego, jak i zaburzonego. Głównym obiektem zainteresowania przedstawicieli podejścia behawioralnego jest uczenie się, czyli modyfikacja zachowania na skutek doświadczenia. Behawioryści skupili się na wpływie warunków (bodźców) środowiskowych na procesy nabywania, modyfikowania i eliminowania różnych wzorców reakcji, zarówno adaptacyjnych, jak i nieadaptacyjnych.

Zachowanie nieprzystosowane postrzegane jest jako skutek nieumiejętności nauczenia się niezbędnych zachowań bądź kompetencji adaptacyjnych ( np. nawiązywanie satysfakcjonujących osobistych relacji z innymi ludźmi) i/ lub wyuczenia się reakcji nieskutecznych bądź nieprzystosowanych. Zachowanie to jest zatem rezultatem procesu uczenia się, który przybrał zły obrót, i definiowane jest w kategoriach konkretnych, obserwowalnych i niepożądanych reakcji.

Poznawczo lub poznawczo-behawioralne koncepcje zaburzonego zachowania na ogół koncentrują się wokół tego, w jaki sposób może dojść do zniekształcenia myśli i przetwarzania informacji oraz jak to może wpłynąć na pojawienie się nieprzystosowanych emocji i zachowań.

PRZEMOC DOMOWA

Pozbawienie dziecka niezbędnych zasobów zwykle zapewnianych przez rodziców lub opiekunów może naznaczyć jego psychikę głębokimi i czasem nieodwracalnymi bliznami. Deprywacja taka może zakłócić proces rozwoju podstawowej ufności, może opóźnić nabycie potrzebnych umiejętności lub spowodować wykształcenie dysfunkcyjnych schematów, w których relacje międzyludzkie jawią się jako niestabilne, niewarte zaufania i pozbawione uczuć.

Rodzice mogą zaniedbywać dziecko na wiele sposobów: nie zaspokajając jego fizycznych potrzeb, nie zapewniając mu miłości i nie okazując uczuć, nie interesując się jego sprawami i osiągnięciami, nie spędzając z nim czasu lub nie nadzorując jego aktywności. Do przypadków maltretowania dzieci przez rodziców zalicza się okrutne traktowanie w postaci znęcania się emocjonalnego lub fizycznego bądź molestowanie seksualne. Maltretowanie ze strony rodziców (przemoc fizyczna lub seksualna bądź oba rodzaje naraz) ma wiele negatywnych konsekwencji dla emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego rozwoju dziecka.

Dzieci doświadczające maltretowania mają skłonność do zbytniej agresji (zarówno werbalnej jak i fizycznej), także przeradzającej się w dręczenie. Niektóre z nich reagują złością i agresją nawet na przyjazne gesty i propozycje ze strony rówieśników. Badacze stwierdzili również, że maltretowane dzieci często mają trudności z nabywaniem umiejętności językowych oraz poważne problemy behawioralne, emocjonalne i społeczne, w tym zaburzenia zachowania, zaburzenia depresyjne i lękowe, a także niepoprawne relacje z rówieśnikami, którzy starają się ich unikać lub je odrzucają.

Skutki wykorzystywania doświadczonego w dzieciństwie mogą się utrzymywać w wieku młodzieńczym i w dorosłym życiu. Spora część osób, które odrzucają lub wykorzystują swoje dzieci, to ofiary odrzucenia przez rodziców w dzieciństwie. Warto jednak pamiętać, że źle traktowane dzieci- czy to maltretowane, czy zaniedbywane- mogą robić postępy, przynajmniej do pewnego stopnia, jeśli tylko zmienią się warunki otrzymywanej przez nie opieki.

Zaburzona struktura rodzinna jest głównym czynnikiem ryzyka zwiększającym podatność jednostki na konkretne stresory. Konflikty małżeńskie o większym nasileniu mogą narazić dzieci na kontakt z jednym lub kilkoma czynnikami stresującymi: zaniedbaniem lub wykorzystaniem, mieszkaniem z rodzicem dotkniętym poważnym zaburzeniem, autorytarnym lub zaniedbującym stylem sprawowania opieki rodzicielskiej i przemocą wobec jednego z małżonków. Kilka przeprowadzonych badań wyraźnie potwierdziło, że szkodliwe skutki poważnych konfliktów między rodzicami odczuwane są przez dzieci także w dorosłym życiu.

ZABURZONE RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI

Ważne relacje z rówieśnikami zwykle nawiązywane są już w wieku przedszkolnym. Gdy relacje te nie przebiegają pomyślnie następuje zjawisko wykluczenia z grupy rówieśniczej. Długotrwałe wykluczenie z grupy wiąże się przede wszystkim z ryzykiem wzrostu absencji w szkole i pogorszenia się wyników w nauce, a doznawanie przemocy ze strony rówieśników może sprawić, że dziecko zacznie unikać chodzenia do szkoły.

W ostatnich latach w wielu szkołach pojawiła się nowa, szczególnie okrutna forma znęcania się- cyberprzemoc. Cyberprzemoc to obrażanie, nękanie i zastraszanie za pośrednictwem internetu, zamieszczanie na stronach i social mediach plotek i informacji z czyjegoś życia prywatnego lub intymnego. Psychologiczne konsekwencje tej formy przemocy obejmują: obniżenie poczucia własnej wartości, lęk, fobię szkolną, myśli samobójcze, a nawet samobójstwo.

Dzieci odrzucane przez rówieśników można podzielić na 2 typy: nadmiernie agresywny i nadmiernie wycofany. Dzieci odrzucane z powodu agresji w interakcjach z rówieśnikami przyjmują postawę zbytnio roszczeniową i agresywną. Łatwo się obrażają i przypisują przekomarzającym się z nimi kolegom wrogie intencje, co prowadzi do eskalacji konfrontacji. Takie osoby częściej też przejawiają postawę odwetową i rzadziej są skłonne do wybaczania innym. Postawę tę obserwuje się zwłaszcza u dzieci, które były maltretowane przez rodziców, dlatego wykształciły zaburzony obraz opiekuna, więc spodziewają się złego traktowania ze strony innych. Mając takie nastawienie mogą podchodzić do interakcji społecznych z nadmiernym lękiem, złością i pobudzeniem.

Druga grupa dzieci stale odrzucanych przez rówieśników to te, które wcale nie są agresywne, a wręcz przeciwnie- wysoce nieasertywne i uległe, często z powodu silnego lęku przed wyszydzeniem lub atakiem. Postawa izolacji może mieć poważne konsekwencje, gdyż często prowadzi do odrzucenia przez rówieśników, co z kolei pozbawia dziecko kolejnych szans na poznanie reguł zachowań społecznych. Zwykle też postawa ta skutkuje dalszymi niepowodzeniami w kontaktach społecznych lub powoduje, że dziecko staje się ofiarą przemocy i znęcania się ze strony rówieśników, co jeszcze bardziej osłabia wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, czasem prowadząc do osamotnienia, depresji i lęku, zwłaszcza na etapie szkoły podstawowej.

Zwykle przyjmuje się, że zachowanie zaburzone lub nieprzystosowane jest wynikiem łącznego oddziaływania predyspozycji czy podatności na dane zaburzenie oraz stresorów ograniczających możliwości radzenia sobie. Ryzyko wystąpienia zaburzeń zwiększają takie czynniki, jak: niski status społeczno- ekonomiczny i bezrobocie, uprzedzenia i dyskryminacja na tle rasowym, płciowym i etnicznym, zmiany społeczne i niepewność, przemoc miejska i bezdomność.


 • 0

Psychotraumatolog

Tags : 

Psychotraumatolog udziela porad i wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom doświadczającym traumy po nagłych zdarzeniach takich jak: działania wojenne, klęska żywiołowa, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne, długotrwała przemoc w rodzinie. Specjalista ten pomaga osiągnąć utraconą równowagę psychiczną oraz odnaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Psychotraumatolog pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ofiarami traumy.

Psychotraumatolog pracuje w: ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, szpitalach i klinikach psychiatrycznych, ośrodkach psychoterapii, zakładach karnych i poprawczych.

Do jego zadań należy:

 • nawiązanie relacji terapeutycznej z osobą w sytuacji kryzysowej
 • rozpoznanie doświadczenia traumatycznego, jego objawów i skutków takich jak: zaburzenia emocjonalne, stres pourazowy, zaburzenia psychosomatyczne, zagrożenie samobójstwem, autoagresja i samookaleczenie, trudności adaptacyjne w pełnieniu ról społecznych
 • diagnozowania stanu psychicznego z wykorzystaniem technik wyobrażeniowych, praca z reakcjami obronnymi po traumatycznym doświadczeniu (rozszczepienie, dysocjacja)
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób doświadczających traumy oraz ich rodzin
 • zapobieganie rozwojowi stresu pourazowego poprzez wczesną interwencję psychologiczną
 • udzielenie pomocy pacjentowi w przepracowywaniu traumy
 • wspieranie pacjenta w rozwijaniu umiejętności psychospołecznych oraz uzyskiwania dostępu do własnych zasobów osobowościowych, indywidualnych oraz społecznych
 • opracowywanie programów i prowadzenie szkoleń psychoedukacyjnych dla różnych grup zawodowych: nauczycieli, lekarzy, ratowników medycznych, policjantów, kuratorów sądowych, pracowników zarządzania kryzysowego

W centrum „Amygdala” przyjmują psychotraumatolodzy: Michał Dolistowski tel: 796-881-238 oraz Katarzyna Podleska tel: 604-484-845. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu.


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy

PSYCHOEDUKACJA

Psychoterapia Systemowa

Analiza Zachowania

Uzależnienie

Psychoterapia Gestalt

Teoria Biospołeczna

Kierowca Zawodowy

Badania Medycyny Pracy

Trening umiejętności DBT

Ocena Kliniczna i Diagnoza

Terapia ACT