Category Archives: psychotechnika

 • 0

Kierowca Zawodowy

Tags : 

KIEROWCA CIĘŻARÓWKI

Kierowca samochodu ciężarowego transportuje towar w określone miejsce, najczęściej w wyznaczonym czasie. Powinien przy tym stosować się do zasad, dzięki którym nie narazi na niebezpieczeństwo ładunku, siebie, ani innych uczestników ruchu drogowego. Do jego obowiązków należy również dbanie o dobry stan techniczny pojazdu.

Mniejsze pojazdy, mieszczące się w kategorii lekkich samochodów ciężarowych są z reguły używane do transportu w ruchu krajowym. Kierowca nie wyjeżdża na kilka dni w trasę, ale często pracuje więcej niż 8 godzin dziennie, w niestandardowych godzinach np. nocnych lub porannych.

Kierowcy ciężkich samochodów spędzają w trasie kilka, a nawet kilkanaście dni. W kabinie samochodowej śpią, wypoczywają, jedzą – konieczność życia w samochodzie to największy minus tego typu pracy. Ze względu na obostrzenia dotyczące czasu pracy kierowców w dłuższe trasy często wyjeżdżają 2 osoby, które się zmieniają.

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD KIEROWCY?

Przed podjęciem pracy w zawodzie kierowcy należy ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zakończony egzaminem sprawdzającym, po którym uzyskuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia. Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. D (kierowcy autobusów) przed 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. C (kierowcy ciężarówek) przed 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.

Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z wpisem świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich. Wszyscy kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drogowy, którzy ukończyli szkolenie kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie są wykonywane, z zastrzeżeniem w zakresie i na zasadach określonych w przepisach „Kodeksu pracy”. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.

Badania lekarskie są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po 60 roku życia – co 30 miesięcy. Pierwsze badanie lekarskie kierowca ma obowiązek wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega również badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania psychologiczne podobnie jak lekarskie są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu przez kierowcę 60 lat – co 30 miesięcy. Pierwsze badanie psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, a następne (kierowca do 60 lat) w terminie do ukończenia szkolenia okresowego, nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.


 • 0

Badania Medycyny Pracy

Tags : 

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania : wstępne, okresowe i kontrolne.

BADANIA WSTĘPNE

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badania wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Badania powinny być wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

BADANIA OKRESOWE

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy. Na to badanie pracownik udaje się w miarę możliwości w godzinach pracy.

BADANIA KONTROLNE

Badania kontrolne wykonują pracownicy w razie zgłoszenia gotowości do pracy po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Na badania kontrolne pacjent przychodzi ze skierowaniem oraz zaświadczeniem od lekarza prowadzącego leczenie, potwierdzającym zakończenie leczenia.

SKIEROWANIE NA BADANIA

Wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie na badania pracodawca wydaje w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne. Skierowanie powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, określenie stanowiska pracy, opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach- jeden osobie badanej i drugi pracodawcy.


Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


 • 0

kwalifikacja wstępna/przyspieszona/okresowa

Tags : 

Kurs kwalifikacja wstępna w zakresie kategorii C, C+E oraz kategorii D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne.

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

 • 10 września 2008 r. dla kategorii D prawa jazdy
 • 10 września 2009 r. dla kategorii C prawa jazdy

Kurs Kwalifikacja wstępna przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy
 2. ukończyły 21 lat – dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  – prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008 r.
  – i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009 r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne – art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych (8 h – w ruchu drogowym, 2 h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 1h na symulatorze).

Kurs Kwalifikacja wstępna pełna jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy 
 2. ukończyły 18 lat – dla kat. C prawa jazdy
 3. oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  – prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008r.
  – i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009r.
 4. uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43 pkt. 2 i 229 § 4 Kodeksu pracy
 5. uzyskały orzeczenie psychologiczne – art. 39 k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 280 godzin, w tym:

 • 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych (16 h – w ruchu drogowym, 4 h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 2h na symulatorze).

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca w zakresie kategorii C, C+E oraz kategorii  D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

 • 10 września 2009 r. dla kategorii D prawa jazdy
 • 10 września 2008 r. dla kategorii C prawa jazdy

Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy 
 2. ukończyły 21 lat – dla kat. C prawa jazdy
 3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 35 godzin, w tym:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych

Kurs Kwalifikacja wstępna uzupełniająca pełna jest skierowany do osób, które:

 1. ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy  oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy
 2. ukończyły 18 lat – dla kat. C prawa jazdy
 3. posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 70 godzin, w tym:

 • 65 godzin zegarowych zajęć teoretycznych
 • 5 godzin zegarowych zajęć praktycznych (5 h – w ruchu drogowym, bez zajęć w warunkach specjalnych)

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem przed komisją – powołaną przez Wojewodę. Egzamin państwowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia. Świadectwo kwalifikacji zawodowej po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje Urząd Wojewódzki. 


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r.  (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z późn. zm.)


Osoby zainteresowane umówieniem badań lekarskich i psychologicznych do kwalifikacji wstępnej/przyspieszonej/uzupełniającej zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


 • 0

Badania lekarskie kierowców art. 43 i art 75

Badanie z art 43 pkt 2 potrzebne jest kierowcom zawodowym wykonującym tzw. transport drogowy ( osób lub rzeczy), dotyczy np. kierowców taxi, kierowców busów oraz kierowców zawodowych kat C, D, E, jest wydawane po badaniu lekarskim ( lekarz uprawniony do badań kierowców). Z tego artykułu badamy się raz na pięć lat do 60 roku życia oraz co 30 miesięcy po 60 roku życia.

Orzeczenie z artykułu 75 ustawy z dnia 5 stycznia 2011, dotyczy zdolności ( braku przeciwwskazań) do kierowania pojazdami określonych kategorii.

W zależności od poszczególnych punktów ustawy, jest to badanie kwalifikacyjne- przy ubieganiu się o określoną kategorię po raz pierwszy,

przedłużające prawo jazdy z powodu wydania czasowego orzeczenia, odzyskiwania uprawnień po stracie prawa jazdy np za punkty lub alkohol.

Orzeczenie jest wydawane po uprzednim badaniu lekarza orzecznika, potrzebne jest tylko przy wyrabianiu prawa jazdy lub przedłużaniu jego ważności.

Orzeczenie od 2015 r. jest wydawane bezterminowo ( nawet w przypadku używania szkieł korekcyjnych), chyba że były inne przyczyny medyczne.

Kierowcy taxi zatrudniając się w nowej korporacji potrzebują tylko badania z artykułu 43 o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy w Transporcie Drogowym.


Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


 • 0

Badania psychotechniczne w 4 językach

Tags : 

Mamy przyjemność poinformować, że w Centrum psychologicznym „Amygdala” przy ul. Dereniowej 9 (przychodnia rodzinna) w Warszawie

mają Państwo możliwość przeprowadzenia badań psychotechnicznych aż w czterech językach.

Dysponujemy nowoczesnym systemem badania kierowców: TEST2DRIVE firmy ALTA, całość badań wykonywana jest na ekranie dotykowym ( zarówno część psychomotoryczna, jak również część kwestionariuszowa czy testy na inteligencję).

Pełne badanie trwa ok 50 minut ( kierowcy zawodowi) badanie psychotechniczne z zakresu medycyny pracy (np. przedstawiciele handlowi , lub używanie samochodu służbowego) trwa około 30 minut.

Dostępne języki badań oprócz standardowego polskiego to:

 • -testy w języku rosyjskim
 • -testy w języku ukraińskim
 • -testy w języku angielskim 

Koszt badań w każdym z języków obcych pozostaje niezmienny i wynosi 150 zł ( dotyczy badań psychotechnicznych).


Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 535-021-194


Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK: 9-20
WTOREK: 9-20
ŚRODA: 9-20
CZWARTEK: 9-20
PIĄTEK: 9-19

Gdzie jesteśmy